De maagd zal zwanger worden en een zoon baren ... Immanuel: God met ons

De engel in Matheus 1,23 en Jesaja 7,14b

Informatiebijeenkomst en hooravond kerksluiting

MARIA KONINIGIN [kort verslag informatiebijeenkomst bestuur h.Lebuinusparochie]    

Op dinsdag 2 december 2014 om 19.30 zijn op uitnodiging van het bestuur van de Heilige Lebuinus parochie ca. 90 betrokken locatieleden en mensen van buiten de locatie naar de Maria Koninginkerk gekomen voor een informatieavond en een formele hoorzitting over het sluiten van de locatiekerk.

Pastoor Skiba opende de avond en ging voor in gebed. Johan Grobbee, vicevoorzitter van het bestuur, gaf een presentatie over de plannen, de keuzes die het bestuur heeft gemaakt, het waarom en hoe we als kerk verder moeten en kunnen.

De parochie verkeerd in zwaar weer, er is een teruggang van het aantal kerkbezoekers, er zijn minder pastores, er is nog een zelfde aantal kerken en de kosten zijn dezelfde. Het tekort is per jaar € 300.000,-. Er is geprobeerd op kosten te besparen en dat is gelukt. Er is getracht meer inkomsten te krijgen, uit kerkbalans is het gelukt om de inkomsten op peil te houden, op locaties is het plaatsengeld verhoogd. Ondanks dat is de exploitatiebegroting toch niet sluitend.

Het pastorale team heeft een pastoraal beleidsplan gemaakt. Er is onvoldoende mankracht om de huidige goede zorg te leveren. Gekozen is voor minder kerken en betere pastorale zorg.
Het bestuur wil inzetten op de toekomst en het geld niet in gebouwen, maar in activiteiten zetten. Daarom moeten er kerken sluiten, maar welke?

Er zijn 5 criteria voor de keuze gehanteerd; De vitaliteit van locatie, welke  activiteiten plaats vinden. Wat de kosten en baten per locatie zijn. Wat de meerjaren onderhoudskosten zijn. Wat de geografisch spreiding van kerken over de parochie is. Wat de marktwaarde van de locatiekerk is. Dit complex vraagstuk is afgewogen en vanuit de verantwoordelijkheid van het bestuur is tot een besluit gekomen.

De nieuwe structuur van de parochie in de toekomst is toegelicht in het kort is het volgende beeld geschetst.

 • Geen locatieraden en pastoraatsgroepen.
 • 1 Parochie met 5 geloofscentra
 • De parochiaan in de hele parochie, geen toewijzing naar bepaalde kerk, zelf kiezen.
 • De financiën samen en er komt een beheercommissie met een lokale  beheergroep. De voorbereiding catechese e.d. gaat gezamenlijk.
 • Per geloofscentrum is er lokale coördinatie, lokaal beheer, 1 gemengd koor naast enkele themakoren voor de gehele parochie, secretariaat, diaconale zorg en maatschappelijke betrokkenheid.

Er volgde een oproep van het bestuur; Er is een toekomst door met elkaar samen te werken aan een nieuwe parochie in nieuw perspectief, samen vorm te geven door de instelling van adviescommissies.

Na de inleiding was er tijd voor informatieve vragen die werden beantwoord door het bestuur. De meest voorkomende vragen zijn:

 • Waarom deze kerk dicht? [zie de toelichting boven]
 • Wat is het tekort van de locatie Maria Koningin? [Een deel van kosten zijn centrale kosten voor het pastorale team en is moeilijk op te delen.
 • Is meegenomen dat er een grote concentratie van seniorenhuizen rondom de kerk is? De Maria Koningin is een mooie "warme" kerk, waarom deze kerk sluiten? [Moeilijke keuzes]
 • Hoe komen de ouderen naar een eucharistie viering? [Er komt vervoersysteem om samen te rijden.]
 • Waarom zo snel allemaal? [Het bestuur heeft gekozen voor de pijn in 1x, hevig en snel te lijden en niet lang en tergend.]
 • Als in januari de sluiting is, lukt het om vanuit de adviesgroepen de vele vrijwilligers vroegtijdig te informeren over vervolg? Wat gebeurt er met de misdienaars? [Deze zijn al geïnformeerd en ze worden begeleid naar andere kerken als ze willen]
 • Kan er niet 1 kerk minder dicht; de Maria Koninginkerk? [De pijn in 1x lijden i.p.v. in fasen, want sluiting is noodzakelijk.]

Het tweede deel van de avond was een hoorzitting in de procedure van het onttrekken van de kerk aan de eredienst. De hoorzitting levert argumenten op die naar de bisschop gaan voor besluitvorming. Aanwezigen gaven vanuit een grote betrokkenheid de mening over de sluiting en argumenten om de kerk open te houden. Enkelen hebben schriftelijk gereageerd. De opmerkingen zijn genotuleerd en ter controle voorgelezen. De opmerkingen worden doorgestuurd naar de Bisschop.

Tijdens de avond waren er enkele momenten waarop stevige woorden vielen. Ook werd onheus op de persoon gereageerd. Jammer genoeg deed dat afbreuk aan de intentie van de avond. Maar er waren ook enkele oproepen vanuit de kerk om samen de schouders er onder te zetten en samen verder te gaan, om energie te stoppen voor o.a. de jongeren en diaconienabij.

Het bestuur roept een ieder op om mee te blijven doen, bijvoorbeeld door deel te nemen aan de adviesgroepen en de toekomst mede vorm te geven.

Ca 22.30 is de avond te einde en ieder gaat naar huis om zich op te warmen.