De maagd zal zwanger worden en een zoon baren ... Immanuel: God met ons

De engel in Matheus 1,23 en Jesaja 7,14b

Bid mee met paus Franciscus

-->Pauselijke gebedsintenties

-->Gebed voor het Heilig Jaar van de Barmhartigheid

-->Het 'vijf vinger gebed'

Pauselijke gebedsintenties

Elke maand vertrouwt Paus Franciscus twee gebedsintenties toe aan het Apostolaat van het Gebed
–het Pauselijk Netwerk voor Gebed -
om zijn intenties te verspreiden naar christenen wereldwijd.

De eerste maandelijkse gebedsintentie is een algemene gebedsintentie voor de hele wereld.
De tweede maandelijkse gebedsintentie is een gebedsinenties voor de evangelisatie. Vroeger noemde men het de ‘missionaire’ gebedsintentie.

Vanaf januari 2017 wordt door het apostolaat van het gebed nog slechts één intentie per maand op voorhand opgegeven. Om de tweede pauselijke intentie beter af te stemmen op de actuele situatie en noden in de wereld, wordt deze telkens pas kort vóór elke nieuwe maand bekend gemaakt.

In het directorium voor de Nederlandse Kerkprovincie 2016-2017 zijn deze pauselijke gebedsintenties opgenomen op blz.28-29.

In de wekelijkse euchararistieviering op woensdagavond in het Eucharistisch Centrum
(19.00 uur, Nicolaas Schalkhaar
) sluiten we de gebedsintenties van de paus bij onze voorbede in.

 

Hieronder kunt u meebidden met de pauselijke gebedsintenties van 2017

Pauselijke gebedsintenties maand januari

Algemene gebedsintentie: t.z.t.

Gebedsintentie voor de evangelisatie: voor eenheid van de christenen
Dat alle christenen, in trouw aan het onderricht van de Heer, door gebed en broederlijke liefde streven naar herstel van de kerkelijke communio en samenwerken om de uitdagingen van de mensheid het hoofd te bieden.

Pauselijke gebedsintenties maand februari

Algemene gebedsintentie: om troost voor de bedroefden
Dat allen die onder lijden gebukt gaan en bedroefd zijn - vooral armen, vluchtelingen en gemarginaliseerden - onthaal en troost mogen vinden in onze gemeenschappen.

Gebedsintentie voor de evangelisatie: t.z.t.

Pauselijke gebedsintenties maand maart

Algemene gebedsintentie: t.z.t.

Gebedsintentie voor de evangelisatie: voor steun voor vervolgde christenen
Dat de vervolgde christenen vanuit de hele Kerk steun mogen ontvangen door gebed en materiële hulp.

Pauselijke gebedsintenties maand april

Algemene gebedsintentie: voor de jongeren
Dat de jongeren ruimhartig mogen antwoorden op hun roeping en serieus in overweging nemen om zichzelf weg te schenken in het priesterschap of in het Godgewijde leven.

Gebedsintentie voor de evangelisatie: t.z.t.

Pauselijke gebedsintenties maand mei

Algemene gebedsintentie: t.z.t.

Gebedsintentie voor de evangelisatie: voor de Christenen in Afrika
Dat de christenen in Afrika, in navolging van de barmhartige Jezus, een profetisch getuigenis mogen geven van veroening, gerechtigheid en vrede.

Pauselijke gebedsintenties maand juni

Algemene gebedsintentie: voor de leiders van de naties
Dat de leiders van de naties zich er daadwerkelijk voor inzetten om een einde te maken aan de wapenhandel, die zoveel onschuldige slachtoffers maakt.

Gebedsintentie voor de evangelisatie: t.z.t.

Pauselijke gebedsintenties maand juli

Algemene gebedsintentie: t.z.t.

Gebedsintentie voor de evangelisatie: voor christenen die niet meer geloven
Dat onze broeders en zusters die van het geloof zijn afgedwaald, door ons gebed en evangelisch getuigenis opnieuw de barmhartige nabijheid van de Heer mogen ontdekken en de schoonheid van het christelijk leven.

Pauselijke gebedsintenties maand augustus

Algemene gebedsintentie: voor de kunstenaars
Dat de kunstenaars van onze tijd door hun vindingrijkheid anderen mogen helpen om de schoonheid van de schepping te ontdekken.

Gebedsintentie voor de evangelisatie: t.z.t.

Pauselijke gebedsintenties maand september

Algemene gebedsintentie: t.z.t.

Gebedsintentie voor de evangelisatie: voor de parochies
Dat onze parochies, bezield door een missionaire geest, plaatsen mogen zijn waar het geloof wordt gedeeld en de naastenliefe zichtbaar is.

Pauselijke gebedsintenties maand oktober

Algemene gebedsintentie: voor arbeiders en werkelozen
Dat allen die werken, mogen ondervinden dat hun rechten worden gerespecteerd en beschermd, en dat de werkelozen gelegenheid krijgen om bij te dragen aan het algemeen welzijn.

Gebedsintentie voor de evangelisatie: t.z.t.

Pauselijke gebedsintenties maand november

Algemene gebedsintentie: t.z.t.

Gebedsintentie voor de evangelisatie: voor de christenen in Azië
Dat de christenen in Azië door hun evangelisch getuigenis in woord en daad mogen bijdragen aan de dialoog, de vrede en het onderling begrip, met name van mensen met een andere religie.

 Pauselijke gebedsintenties maand december

Algemene gebedsintentie: voor de ouderen
Dat ouderen, met steun van families en christengemeenschappen, hun wijsheid en ervaring mogen inzetten voor de verbreiding van het geloof en de vorming van nieuwe generaties.

Gebedsintentie voor de evangelisatie: t.z.t.

Gebed voor het Heilig Jaar van de Barmhartigheid

Heer Jezus Christus,

U heeft ons geleerd om barmhartig te zijn zoals de hemelse Vader,
en hebt ons gezegd dat wie U ziet Hem ziet.
Toon ons Uw gelaat en we zullen gered zijn.

Uw liefdevolle blik bevrijdde Zacheüs en Matteüs van hun verslaving aan geld;
de overspelige vrouw en Magdalena ervan
hun geluk alleen te zoeken in een schepsel;
liet Petrus wenen na zijn verloochening,
en verzekerde de berouwvolle dief van het Paradijs.
Laat ons, alsof ze aan ieder van ons persoonlijk gericht zijn,
de woorden horen die U sprak tot de Samaritaanse vrouw: “Als u de gave van God kende!”

U bent het zichtbare gezicht van de onzichtbare Vader,
van de God die Zijn macht boven alles openbaart door vergeving en barmhartigheid:
laat de Kerk Uw zichtbare gezicht in de wereld zijn, haar Heer verrezen en verheerlijkt.

U hebt gewild dat uw dienaren zich ook met zwakheid bekleden
zodat zij medelijden voelen met hen die in onwetendheid en dwaling verkeren:
geef allen die hen naderen het gevoel verwacht, geliefd en vergeven door God te zijn.

Zend uw Geest en heilig eenieder van ons met Zijn zalving,
zodat het Heilig Jaar van Barmhartigheid een jaar van genade van de Heer mag zijn,
en uw Kerk, met hernieuwd enthousiasme, het goede nieuws naar de armen mag brengen,
vrijheid verkondigen aan de gevangenen en onderdrukten, en blinden het zicht mag teruggeven.

Wij vragen U dit, Heer Jezus,
op voorspraak van Maria, de Moeder van de Barmhartigheid,
U die leeft en heerst met de Vader en de Heilige Geest in de eeuwen der eeuwen.

Amen.

 

Het 'vijf vinger gebed' van Paus Franciscus

Een gebed voor iedere vinger…

1. De duim is de vinger dicht bij u. Begin dus te bidden voor degenen die het dichtst bij u staan. Zij zijn de mensen die het eerst in uw gedachten komen. Het bidden voor onze geliefden is een ‘zoete verplichting’.

2. De volgende vinger is de wijsvinger. Bid voor hen die u onderwijzen en u een heilzame weg wijzen. Zij hebben ondersteuning en wijsheid nodig om aan anderen richting te kunnen geven. Gedenk hen altijd in uw gebeden.

3. De derde vinger, de middelvinger, is de langste. Deze herinnert ons aan onze leiders, de bestuurders en allen die gezag hebben. Zij hebben Gods leiding nodig.

4. De vierde vinger is de ringvinger. Het zal u verbazen dat dit de meest kwetsbare vinger is.
(er wordt van gezegd  dat van die vinger de slagader direct naar het hart gaat en dus het meest in verbinding staat met hart.) Deze herinnert u te bidden voor de zwakken, de zieken en hen die gebukt gaan onder problemen. Zij hebben uw gebed nodig.

5. Ten slotte komt u bij uw kleinste vinger. Uw pink helpt u te bidden voor uzelf. Als u voor de andere vier groepen hebt gebeden, zult u in staat zijn om uw eigen noden in het juiste perspectief te zien. En zo leert u op een goede manier voor uw eigen behoeften te bidden!

Terug naar → Home Vieren/bid met ons mee

@mdejong