De maagd zal zwanger worden en een zoon baren ... Immanuel: God met ons

De engel in Matheus 1,23 en Jesaja 7,14b

Liturgische schikking vastentijd 2019

Liturgische schikking vastentijd 2019

In de 6 weekenden voorafgaand aan Pasen is er in onze kerk een liturgische schikking te zien met als thema "Beproevingen in de woestijn". Iedere week wordt er een element aan toegevoegd met een tekst uit de schriftlezingen. Het eerste weekend beelden we de woestijn uit met de tekst uit het evangelie van Lucas 4,1-13 9,28b-36.

"Vol van Heilige Geest keerde Jezus terug van de Jordaan. Hij bleef veertig dagen lang in geestvervoering in de woestijn, waar Hij door de duivel op de proef werd gesteld. Al die dagen at Hij niets, en toen ze voorbij waren kreeg Hij honger. Toen zei de duivel tegen Hem: 'Als U de Zoon van God bent, zeg dan tegen deze steen dat hij een brood moet worden.' Jezus antwoordde hem: 'Er staat geschreven: "Niet van brood alleen zal de mens leven." Daarop nam de duivel Hem mee omhoog en liet Hem in een flits alle koninkrijken van de wereld zien en zei: 'Heel die macht en al hun pracht zal ik U geven, want zij zijn mij in handen gegeven en ik geef ze aan wie ik wil. Als U mij aanbidt zal het allemaal van U zijn.' Jezus gaf hem ten antwoord: 'Er staat geschreven: De heer uw God zult u aanbidden en Hem alleen dienen.' Hij bracht Hem naar Jeruzalem, zette Hem op de rand van de tempel en zei: 'Als u de Zoon van God bent, spring dan naar beneden. Want er staat geschreven: Aan zijn engelen zal Hij bevelen U te beschermen, en: Op hun handen zullen ze U dragen, zodat U aan geen steen uw voet zult stoten.' Jezus antwoordde hem: 'Er is gezegd: U zult de Heer uw God niet op de proef stellen.' Toen de duivel alle beproevingen had uitgevoerd, ging hij van Hem weg voor een bepaalde tijd."

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2e zondag van de vasten

2e zondag van de vasten

De 2e zondag van de vasten komt steen erbij. De tekst komt uit het evangelie van Lucas 9, 28b-36.

"Jezus nam Petrus, Johannes en Jakobus mee en ging de berg op om te bidden. Terwijl Hij aan het bidden was, veranderde Hij van uiterlijk en werden zijn kleren stralend wit. Ineens waren er twee mannen met Hem in gesprek. Het waren Mozes en Elia, die in heerlijkheid verschenen en over zijn heengaan spraken, de voleinding van zijn leven in Jeruzalem. Petrus en de anderen waren overmand door slaap; toen ze wakker werden, zagen ze zijn heerlijkheid en de twee mannen die bij Hem stonden. Toen die weer van Hem wilden weggaan, zei Petrus tegen Jezus: 'Meester, het is maar goed dat wij hier zijn; laten wij drie hutten maken, een voor U, een voor Mozes, en een voor Elia.' Hij wist niet wat hij zei. Terwijl hij nog sprak, kwam er een wolk die hem overdekte; ze schrokken toen ze in de wolk terechtkwamen. Uit de wolk klonk een stem: 'Dit is mijn uitverkoren Zoon; luister naar Hem.' 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3e zondag van de vasten

3e zondag van de vasten

Voor de 3e zondag komt er water bij. De tekst komt uit de tweede lezing Korintiërs 10,1-6,10-12.

"Vergeet dit nooit, broeders en zusters: onze vaderen verbleven allemaal onder de wolk en trokken allemaal door de zee; zij zijn allemaal in Mozes gedoopt door de wolk en de zee; zij aten allemaal hetzelfde geestelijk voedsel en dronken allemaal dezelfde geestelijke drank, want zij dronken uit een geestelijke rots die met hen meetrok, en die rots was Christus. Maar in de meesten van hen heeft God geen welgevallen gehad; immers, zij werden in de woestijn geveld. En mopper niet tegen God, zoals sommigen van hen gemopperd hebben: de verderver bracht hen om. Wat hun overkwam is voor ons een voorbeeld; het werd te boek gesteld als een waarschuwing, omdat het einde der tijden op ons afkomt." 


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3e zondag van de vasten

3e zondag van de vasten

Voor de 4e zondag komt er licht bij.

 De tekst komt uit de tweede lezing Korintiërs 15,17-21. 

En als Christus niet is verrezen, is uw geloof waardeloos en ligt u nog in zonde. Dan zijn ook die mensen verloren die in Christus ontslapen zijn. Indien wij enkel voor dit leven onze hoop op Christus hebben gevestigd, zijn wij het meest van alle mensen te beklagen. Maar zo is het niet! Christus is opgestaan uit de doden, als eersteling van hen die ontslapen zijn. 


 


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------