De maagd zal zwanger worden en een zoon baren ... Immanuel: God met ons

De engel in Matheus 1,23 en Jesaja 7,14b

Parochiefeest 2017

Parochiefeest 2017

Voor de viering

"Kunnen er nog wat stoelen bijgeplaatst worden?" - Jawel hoor - en ook links is er nog plaats in de kerk. Een volle kerk, ongeveer 500 personen.

In het parochiehuis stond de schrijn al klaar. Vier sterke acolieten droegen deze de kerk in in een processie met voorganger pastoor Joost Baneke, co-celebrant Gé Nijland, de diakens Mark Brinkhuis en Fokko de Graaf, de pastoraal werkers - ofwel het hele pastorale team, de acolieten en de misdienaars. Hierbij zongen wij het openingslied, met als laatste twee coupletten:

Lebuinus, hem herdenken wij; een dienaar van uw licht was hij,
een trouw verkond’er van de kerk, wij loven U voor al zijn werk.

 Geef Gij ons, God, dat – dank zij hem – wij luist’ren naar uw lieve stem
en wij de rechte wegen gaan om voor uw waarheid in te staan.

Lectrice Mies heette ons welkom. Er waren twee bijzonderheden bij deze viering: de uitreiking van de Lebuinus-penning en, helaas ook, het afscheid van pastoor Joost Baneke, die vanwege gezondheidsredenen met emeritaat zal gaan.

Zie maar de foto's hieronder. Als u op een foto klikt, wordt deze groter en verschijnen er pijltjes rechts voor "volgende", daarna ook links voor "vorige".

De dienst van het woord

Pastoor Baneke leidde de viering in. Hij wees op het ochtendlicht, dat door de mooie ramen naar binnen scheen. Niet alleen het licht van de zon, maar ook het Licht van God schijnt nu over ons.

Na de schuldbelijdenis zongen wij met het koor het "Heer ontferm u" en de Lofzang uit de kloostermis. Het koor was een combinatie van de koren Ardente en Spirit onder leiding van M. Hoitink-Ganzenboom.

Gebed

God, U hebt ons het Licht gegeven, het Licht van het geloof, ons hier gebracht door Sint Lebuinus die de IJssel overstak en hier een kerk bouwde. Moge dit Licht ons ook nu nog leiden.

De eerste lezing: uit het Boek der Wijsheid

Wijsh., 6, 12-16

Stralend en nooit verwelkend is de wijsheid,
gemakkelijk wordt zij aanschouwd door wie haar liefhebben,
gevonden door wie haar zoeken;
nog voor men haar begeert, heeft zij zich al bekend gemaakt.

Wie om haar vroeg opstaat, hoeft zich niet uit te sloven,
want hij zal haar vinden, zittend aan zijn deur.

Peinzen over haar getuigt van volmaakt inzicht,
en wie om haar wakker ligt, zal weldra vrij van zorg zijn.

Want zelf gaat ze rond en zoekt die haar waardig zijn,
genadig vertoont zij zich aan hen op hun wegen
en bij elk overleg treedt zij hen tegemoet.

Lied: Vuur als licht

In ieder mens schuilt een goede eigenschap.
Zet je hart maar open, kom uit je schulp gekropen.
Kijk met je ogen, luister naar je hart.
Laat het vuur in jou niet doven, je leven is niet zo zwart.

Refrein:
Laat het vuur onze harten verwarmen. Vuur als een licht op je pad.
Open je ogen en kijk om je heen. Geef wat kleur aan jezelf, maak een nieuw begin.

Het maakt niet  uit of je arm bent of rijk.
Je hebt nog zoveel te geven, ’t woord van God om na te streven.
Geen nieuwe rage brengt je van je stuk.
’t Vuur moet in je blijven branden een vonk van liefde en geluk. 

 Refrein

Antwoordpsalm: psalm 63

Refrein: Heer mijn God, naar U  dorst mijn ziel

God, mijn God, zijt Gij, ik zoek U met groot verlangen.
Naar U dorst mijn ziel en hunkert mijn hart
als dorre akkers naar regen.    Refrein

 Zo zie ik omhoog naar de plaats waar Gij woont,
Beschouw  ik uw macht en uw glorie.
Meer waard dan het leven is mij uw genade,
mijn mond verkondigt uw lof .  refrein

Ik zal U prijzen zolang ik leef, mijn handen uitstrekken naar U.
Mijn ziel wordt verzadigd met voedzame spijs,
mijn mond zal U jubelend danken  refrein

Als ik in de nacht op mijn bed aan U denk,
dan houd ik U stil in gedachte.
Want Gij zijt altijd mijn beschermer geweest,
ik koester mij onder uw vleugels.  refrein

Alleluia

... U spreekt tot ons, diep in ons hart ...

Evangelie: Matheus 25, 1 - 13

 In die tijd vertelde Jezus zijn leerlingen deze gelijkenis:

Het is met het Rijk der hemelen als met tien meisjes die met hun lampen uittrokken, de bruidegom tegemoet. Vijf van hen waren dom, de andere vijf verstandig. Want de dommen namen wel hun lampen mee, maar geen olie; de verstandigen echter namen met hun lampen tevens kruiken olie mee.
Toen nu de bruidegom op zich liet wachten, dommelden zij allen in en sliepen. Maar midden in de nacht klonk er geroep: Daar is de bruidegom! Trekt hem tegemoet!

Meteen waren al de meisjes wakker en maakten hun lampen in orde.

De dommen zeiden tegen de verstandigen: ‘Geeft ons wat olie, want onze lampen gaan uit.’ Maar de verstandigen antwoordden: ‘Neen, er mocht eens niet genoeg zijn voor ons en jullie samen. Gaat liever naar de verkopers en haalt wat voor jezelf.’

Maar terwijl zij onderweg waren om te gaan kopen kwam de bruidegom, en die klaar stonden, traden met hem binnen om bruiloft te vieren - en de deur ging op slot.

Later kwamen ook de andere meisjes en zeiden: ‘Heer, heer, doe open! ’Maar hij antwoordde: ’ Voorwaar, Ik zeg u : ik ken u niet.’

Weest dus waakzaam, want gij kent dag noch uur.

Acclamatie

Woorden van leven, liefde in overvloed, reiken de hand, één richting te gaan.
Jou tegemoet, Jij bron van bestaan.

Overweging door pastoor Joost Baneke

"Uut Engeland is hi gekomen, al in dat duutse land,
al van den oversten Koning werd hi aldaar gezant"

Dit zingen wij straks in het Lebuinuslied. Dat Duutse land, dat zijn wij hier. Naar ons is hij gezonden, vanuit het land der engelen.

De eerste lezing vertelde ons om wakker te zijn, het evangelie om waakzaam te zijn.
Het lijkt zo'n egoïstisch en dus onchristelijk verhaal: geen olie delen met elkaar. En dan die strenge bruidegom met zijn "Ik ken u niet!". Is dit nu Christus, die toch zegt: deel j bezit, denk aan de armen? Die ook dacht aan de werkers van het laatste uur?

Het gaat hier echter niet om discriminatie van 'de dommen', maar om aandacht, om waakzaam te zijn. Zoals de eerste lezing ook zei: zoek haar, de wijsheid, al in de nacht. Ook psalm 63, die wij zongen, zegt "Als ik in de nacht op mijn bed aan U denk ...".

Het gaat hier om het eerste gebod: eert God, sta klaar voor God. Daaraan gelijk is het tweede gebod: heb uw naasten lief. Daarvoor hebben we olie nodig om te delen, om te geven wat we kunnen geven, zoals de barmhartige Samaritaan dit deed. Een belangrijk gebod, maar vergeet intussen het eerste gebod niet: wees wakker, sta klaar voor God.

Dit bracht ons Sint Lebuinus:"Goede leer heeft hi gegeven; zijn exempel was zeer groot;... Een kerke is hem gestichtet te Deventer in der stad ... O Deventer hoge veste! Hebt altoos goeden moed! Lebinus, die heilige prince, staat u bi in alre nood."

Tot mijn spijt dwingt mijn lichamelijke conditie mij nu al tot het emeritaat. Ik blijf hier niet wonen, wil niemand in de weg zitten, ga dus elders wonen en ook weer terug naar het Land der Engelen, op verzoek van de universiteit aldaar. Daar zal ik dan bidden: Saint Lebuin, pray for all of us.  Amen.

De geloofsbelijdenis

Gelooft u in God, de almachtige vader ... ... Allen: Ik geloof.
Gelooft u in jezus Christus .... .... Allen: Ik geloof
Gelooft u in de Heilige Geest, ... ... Allen: Ik geloof.

De voorbeden

Acclamatie: Heer, neem Uw hand niet van ons weg. De lectrice leest voor:

  • God, wij danken U voor Sint Lebuinus en het geloof dat hij hier heeft gebracht - en daarmee de vrede, uw vrede: eenheid in verscheidenheid. Inspireer ons om Uw Woord en Uw vrede hier telkens opnieuw waar te maken.
  • God, wij danken U voor onze voorgangers, onze bisschop, onze priesters, de diakens.
  • God, wij danken U voor de welvaart die hier is, ook al schieten we zelf nogal eens te kort. Help ons om U en de naasten te dienen.
  • God, wij danken U voor onze pastoor Baneke. Wij bidden voor zijn gezondheid en zijn levengesluk als priester, die huij blijft.
  • God, wij bidden u voor de zieken, zij die thuis zijn, zij die in de verpleeghuizen zijn.
  • ... ... ... De misintenties ... ... ...

Hiermee is de dienst van het woord afgesloten en begint de dienst van de tafel.

De dienst van de tafel

Offerandelied

Voor ieder van ons een plaats aan de tafel, voor ieder van ons schoon water en brood.
Een veilige plek, een plaats om te schuilen, een plaats in Gods licht als tafel genoot.

Refrein:
Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen: zij scheppen geluk!
Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen: scheppen recht en geluk!

Voor ieder van ons een plaats aan de tafel, voor iedere vrouw, voor iedere man.
Niet minder of meer, de een of de ander, het delen van macht is deel van ons plan.  Refrein.

Voor jong en voor oud een plaats aan de tafel, want iedere stem geeft klank aan het koor.
Een hand zoekt een hand, de jongste de oudste, ze vinden elkaar en niemand gaat voor.  Refrein.

Voor ieder van ons een plaats aan de tafel, beschadigd of gaaf, rechtvaardig of slecht.
En ondanks de pijn een plaats van vergeving, genadig begin van Goddelijk recht.  Refrein.

Voor ieder van ons een plaats aan de tafel, van eerbied vervuld, van angsten bevrijd.
Een plaats om te zijn, een plaats om te worden, getuigen van Hem, een levend bewijs.  Refrein.

Eucharistisch gebed

... zullen wij U danken, altijd en overal ...
Heilig, heilig, heilig ...
... Altijd blijft Gij bezig, U een volk bijeen te brengen uit alle naties en rassen en talen ...
Consecratie
Heer Jezus, wij verkondigen uw dood ...
... Vervul ons van zijn heilige Geest opdat men ons in Christus zal zien worden tot één lichaam en één geest ...
... Mogen de vrede in de wereld en het heil van alle mensen toenemen ...
... Wij vragen U, welwillend te staan tegenover de wensen van deze gemeenschap die hier bij U is, ...
... Door Hem en met Hem en in Hem ... Amen.
Onze Vader
... Uw wil geschiede ...
... Geef genadig vrede in onze dagen ...
... Want van U is het koninkrijk ... Amen.
Vredeswens
Lam Gods ...
geef ons uw vrede.
Communie

Communielied

Zoek de weg waar de vrede is, zoek het licht in koude nacht en duisternis,
dat ons gegeven is, zoek de weg.

 Hand in hand, zoekend naar een land, waar geluk en liefde nog in leven is,
dat ons gegeven is, zoek de weg.

En blijf niet in het duister staan, Zijn woord en geest kan voor ons allen bestaan.
Neem elkanders handen maar, blijf niet staan, vertrouw de wegen die je samen zult gaan.

Zoek de zon in de duisternis, zoek haar warmte, die aan ons gegeven is,
omdat er leven is, zoek de weg.

Hij ging ons voor met al Zijn kracht. Geef haat en oorlog toch geen grotere macht.
Laat ons gelukkig zijn, op deze dag, dat iedereen Gods woorden vinden mag.

 Zoek de weg waar de vrede is, zoek het licht in koude nacht en duisternis,
dat ons gegeven is, zoek de weg.

Het lebuinuslied

Lebinus een edel prince, verheven zo is hi groot:
al om den kersten gelove, zo deed hi wonder groot.

Refrein:  End hi is waarlijk goed!
O alreliefste Vader, staat ons bi in alre nood!

Uut Engeland is hi gekomen, al in dat duutse land;
al van den oversten Koning werd hi aldaar gezant            

Mit hem heeft hi genomen dat Nieuwe Testament,
en is daarheen getogen, daar hem heeft God gezent.        

Goede leer heeft hi gegeven; zijn exempel was zeer groot;
daarna is hi gestorven, van dezer wereld dood.        

Een kerke is hem gestichtet te Deventer in der stad,
al op die zelve stede, daar hi begraven was.        

Zijn lichaam is verheven al op den hogen koor;
wie dat hem wil verzoeken die mag hem vinden daar.        

O Deventer hoge veste! Hebt altoos goeden moed!    
Lebinus, die heilige prince, staat u bi in alre nood.      

De Lebuinus penning uitgereikt

De Lebuinus penning uitgereikt

Diaken Mark Brinkhuis luidde de plechtigheid in: het uitreiken van de Lebuinus penning aan vijf parochianen. Al snel stonden er vier verlegen mensen op het altaar. Zij kregen de penning en een oorkonde uitgereikt.

Rikie Nijkamp-Wiggers uit Wijhe. Vele jaren heeft zij zich ingezet als lid van het RK schoolbestuur, als coördinator van het pastoraat in Wijhe en later Engelbert, als koorzanger en als organist, eerst voor het hele koor, nu nog voor het rouw-trouwkoor. Initiatiefvol en ook charmant, wetend waar de gevoeligheden liggen.

Gerrit Kamp uit Olst, die zich jaren inzette voor de H. Theresiaparochie. De man achter de schermen, bestuurslid, lid van de technische ploeg. En ook de zware klus, de ontmanteling van de gesloten kerk en van De Bron heeft hij voor zijn rekening genomen.

Mieke de Jong heeft zich, zolang ze in Deventer woont (ruim 30 jaar) ingezet voor het kerkenwerk, door de hele stad en later de hele parochie heen. Catechese in de Vianney, misdienaars in de Maria Koningin, kosterswerk in Schalkhaar  etc.
   
Fien Minis uit Deventer werd 32 jaar geleden door pastoor Van Oostrom gevraagd om te helpen in de Broederenkerk. Daar is ze niet meer weggeweest. Onze vraagbaak, assistent, zangeres, secretariaatsmedewerker, verbinder naar de diaconie etc.  Haar man Gide deelt in haar eerbetoon.

Ook werd onze vice-voorzitter Johan Grobbée naar voren geroepen. Hij was de enige genomineerde die niet met alle stemmen vóór was gekozen door het parochiebestuur, namelijk omdat hij hier zelf deel van uitmaakt en het besluit 'stiekem' door de andere leden genomen is toen hij er even niet was.

Johan Grobbée uit Deventer kreeg als eerste de penning uitgereikt wegens zijn enorme verdiensten als vice-voorzitter van het parochiebestuur. Hij leidde de afgelopen 5 jaar de reorganisatie en gaf die vorm. Voor onze parochie een redder in nood.   

Het afscheid van de pastoor

Helaas, pasoor Joost Baneke moest vandaag zijn afscheid 'vieren': vanwege gezondheidsproblemen gaat hij nu al met emeritaat.

Opnieuw betrad vice-voorzitter Johan grobbée het altaar om hem toe te spreken.

U bent, als nog maar pas gewijd priester, een jaar geleden benoemd tot pastoor van maar liefst twee parochies: Deventer en omstreken en Raalte en omstreken: 15 kerken, 35.000 parochanen ... Het is u in korte tijd gelukt om twee pastorale teams samen te smeden tot één gezamenlijk team, en wel in goede harmonie zonder dissonanten of wanklanken. Dit is een prestatie. U heeft zich volledig ingezet en daarbij vast wel gebruik gemaakt van uw ervaring als hoogleraar met het leiden van mensen.

U hebt een gave, een genadegave: mensen troosten en inspireren. Het 'hebt uw naasten lief' heeft u volledig waar gemaakt. Ook het 'eert God' heeft u waar gemaakt als voorganger in de vele vieringen in al die kerken. Die vieringen waren goed, warm mogen we wel zeggen, waarvoor wij u dankbaar zijn.

Helaas bleek uw taak te zwaar te zijn; uw gezondheid ging achteruit en nu wacht u het emeritaat. U blijft priester voor het leven, zelfs "tot in eeuwigheid" zoals de psalm het zegt. U blijft ook her en der nog wel assisteren, waarna u terug gaat naar Oxford waar u nog een taak wacht als wetenschapper, maar neemt u nu eerst eens wat rust.

Moge enige rust uw gezondheid helpen.

Er volgde een lang daverend staand applaus vanuit de kerk.

Hierna nam Leo Geurts het woord vanuit hyet pastorale team. Hij dankte de pastoor voor zijn werk in een soms moeilijke tijd. "Je was een fijne collega."

Opnieuw een applaus.

Weer betrat Johan Grobbéé het altaar, maar nu met een geschenk: een klein beeld van een engel, gemaakt van hout door Ela Venbroek, en uiteraard bloemen. "Een beeld voor op uw bureau, een beschermengel."

Joost Baneke:

"Uut Engeland is hi gekomen" ... Iki ook, nu niet als professor, wel als priester.
Ik wilde graag hier komen, naar dit landschap en naar de stad Deventer, de stad van de Moderne Devotie van Geert Grootte.
Ik ga nu bewust buiten de parochie wonen om niet 'een lastige emeritus pastoor' te worden, wel om her en der nog dienstbaar te zijn, naar verwachting dan vanuit Zutphen. Waarschijnlijk ga ik in juli terug naar Oxford, terug naar Engeland, het land der engelen, met deze beschermengel, waarvoor veel dank.

Opnieuw een lang daverend staand applaus vanuit de kerk.

Het slot van de viering

Het slot van de viering

Hierna volgden de mededelingen en de zegen:

... De Levende ... geve u vrede ...
... Zegen ons en behoed ons ... en geef ons vrede ...

Het slotlied: Over de horizon

Mensen wachten vol hoop, ergens over de horizon.
Mensen vragen waarom, ergens over de horizon.
Overal om ons heen, heel de wereld rond.
Voor alle rassen en kleuren kan het wonder gebeuren
als de boodschap komt.
Mensen willen verstaan, ergens over de horizon
 
Mensen wachten alleen, ergens over de horizon.
Mensen zoeken geluk, ergens over de horizon.
Overal klinkt een stem uit het verre land.
Er worden mensen gezonden naar de zieken, gewonden,
mensen met een help’nd hand.
Mensen wachten alleen, ergens over de horizon
 
Mensen gaan hier vandaan, ergens over de horizon.
Om andere wegen te gaan, ergens over de horizon.
Mensen vraag aan elkaar om een licht te zijn
om met hun woorden van troost
om met hun handen vol hoop zo goed als God te zijn.
Mensen gaan weer op reis, ergens over de horizon.

Woorden van dank

Woorden van dank

Woorden van dank zijn hier op hun plaats. Ons bestuur en het team heeft ook een bedankbrief gestuurd aan allen die zich voor deze viering hebben ingezet.Hoorbaar was het koor, zichtbaar was fotografe Demi van den Nulst.

We noemen ook de 'onzichtbaren': de kosters, de bloemverzorgers, de voorbereiders, de makers van het boekje, de klaarzetters en opruimers van al die stoelen, de schoonmakers, de koffiezetters en -inschenkers ... en vast nog wel meer mensen.

Het meest zichtbaar was het altaarteam dat u hierboven nog eens in het zonnetje gezet ziet.

We zijn er nog niet: er volg nog iets moois!

Een nieuw beeld van lebuinus

Een nieuw beeld van lebuinus

De parochie en in het bijzonder de Broederenkerk heeft een geschenk gekregen van kunstenares Ela Venbroek: een nieuw en dus modern beeld van Sint Lebuinus. Na de viering gaf Ela uitleg bij het geschenk en het beeld:

Het beeld heb ik uit dankbaarheid gegeven aan de parochie en aan deze kerk, mede ter gelegenheid van het 35-jarig bestaan van mijn atelier en niet minder her komende 500-jarige bestaan van de stad Deventer, die Lebuinus als patroon heeft. Lebuinus kwam uit Engeland naar deventer, ik uit Polen. Het idee kwam op toen pater Jan Hulshof mijn atelier bezocht. Hij zag daar veel beelden van engelen, gemaakt uit natuurhout.

Het beeld is gemaakt van 'de windhond' van een eikenboom. Zo'n boom staat aan de rand van het bos, vangt dus veel wind, waardoor de buitenste takken gaan draaien, wat je dus ook in het beeld ziet. Het is een moderne vormgeving met veel symbolen.

Het beeld heeft twee kanten: de aardse kant, met de bijbel als wegwijzer en een afbeelding, onderaan, van de Broederenkerk. Deze kant verwijst naar de andere kant: de geestelijke kant, te zien aan een vleugel, waarop de Lebuinuskerk en de Bergkerk te zien zijn.

Lebuinus kijkt uit over de IJssel. Zijn mond is geaccentueerd: daarmee bracht hij ons hier het evangelie.

Diaken Mark Brinkhuis sprak een dankwoord uit namens de parochie en de kerk:

Het is zelfs een oecumenisch beeld, met de Lebuinuskerk en de Bergkerk erop.
Lebuinus kijkt uit over de IJssel, hij kijkt naar het water van de IJssel - en van de doop.
Zijn naam betekent "lieve vriend". Nu, Ela, mogen we jou wel "onze lieve vriendin" gaan noemen. Als het goed is, gaan wij als parochianen ook als 'lieve vrienden' met elkaar om, samen in het voetspoor van Lebuinus en zo in het voetspoor van Jezus. Ela, bedankt!

Weer klonk er een luid en lang applaus.

Kijk nog even naar enkele foto's hieronder. Klik er maar op.

Foto's: Demi van den Nulft
Verslag: Frans Gieles