De maagd zal zwanger worden en een zoon baren ... Immanuel: God met ons

De engel in Matheus 1,23 en Jesaja 7,14b

Joannes Vianney Fonds

Joannes Vianney Fonds

Joannes Vianney Fonds richt zich op vrijwilligersprijs

Juli 2016    De grote veranderingen in R.K. Deventer – de sluiting van een groot aantal kerkgebouwen – heeft het bestuur van de Stichting Joannes Vianney Fonds ertoe gebracht zich te bezinnen op de doelstelling van de stichting, met name van het tweede lid daarvan: het ondersteunen van aandacht voor liturgie, zowel materieel als immaterieel

Door het feit dat veel liturgisch gebruiksvoorwerpen, gewaden, liturgisch vaatwerk, e.d. door het sluiten van de kerken zijn vrijgekomen en voor een deel in andere kerken in gebruik is genomen, ziet het bestuur geen noodzaak in de nabije toekomst hierin ondersteuning te geven, zoals het dat in het verleden gedaan heeft.

De gedachte gaat nu uit om een vrijwilligersprijs, of iets in die orde, in te stellen voor mensen en groepen die zich in een bepaalde periode bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de liturgie, zoals koren, misdienaars en acolieten, werkgroepen, enz.
Het bestuur zal dit plan nog verder bezien en uitwerken en te zijner tijd hiervan nader mededeling te doen.

Het streven de naam Joannes Vianney, pastoor van Ars, levend te houden in de katholieke gemeenschappen van de parochie blijft volop in de doelstelling van de stichting gehandhaafd.

Bestuur Stichting Joannes Vianney Fonds Deventer
Henk Limbeek em.pr. ( voorzitter)
Jos Egberts (secretaris)
Andre de Kort (penningmeester)

Correspondentieadres:
J. Egberts, secretaris
Boxbergerweg 105 F4
7413 EN  Deventer

Oorsprong Stichting Joannes Vianney Fonds

Oorsprong Stichting Joannes Vianney Fonds

Aanleiding:
Pastor H.G.M. Limbeek heeft als afscheidscadeau – in januari 2007- het Joannes Vianney Fonds aangeboden aan alle parochianen van  de H. Lebuinusparochie.

Doelstelling:

  • De naam Joannes Vianney, pastoor van Ars,  levend te houden in de katholieke geloofsgemeenschappen van de parochie.
  • Aandacht voor liturgie en alles wat daarbij nodig is om de randvoorwaarden daarbij te realiseren, zowel materieel als immaterieel.

Vormgeving van het Fonds:

Middelen:
De eerste middelen zijn verkregen als afscheidscadeau aan Pastor H.Limbeek. Parochianen en overige geïnteresseerden kunnen d.m.v legaat of andere donaties het fonds aanvullen.

Het rekeningnummer van het Fonds is: SNS banknr. 93.30.18.010 t.n.v Stichting Joannes Vianney Fonds.

Menskracht:
Er is een bestuur benoemd dat de aanvragen beoordeelt en toekent.

Het bestuur bestaat uit: pastor H. Limbeek en de heren  A. de Kort en J. Egberts.
Het bestuur blijft 4 jaar aan en (nieuwe) leden worden dan vanuit het bestaande bestuur (her)benoemd.

Per 08-09-2009 is het Fonds omgezet in stichtingsvorm.

Uitvoering:
De aanvragen kunnen gericht worden aan Stichting J.V.F. ten name van het bestuur. Het bestuur beoordeelt aanvragen, toets deze aan doelstelling, stelt aanvragers schriftelijk op de hoogte van het besluit en voert dit uit. De aanvragen worden getoetst aan daartoe vastgestelde criteria.

Terug naar → Home Vieren