De maagd zal zwanger worden en een zoon baren ... Immanuel: God met ons

De engel in Matheus 1,23 en Jesaja 7,14b

Begraafplaatsen

De Heilige Lebuinus Parochie beschikt over 7 begraafplaatsen. De begraafplaatsen zijn gelegen in Boerhaar, Boskamp, Deventer, Lettele, Olst, Schalkhaar en Wijhe.

Op alle begraafplaatsen is het Reglement voor beheer van begraafplaatsen van de Heilige Lebuinus parochie van toepassing, dat volgens een model van het aartsbisdom is opgesteld en door het bisdom is goedgekeurd. Daarnaast geldt voor verschillende begraafplaatsen een huishoudelijk reglement.

U kunt hier het (volledige) Reglement voor beheer van begraafplaatsen raadplegen. Desgewenst zal u een Reglement op papier worden toegestuurd. U kunt zich daarvoor wenden tot het secretariaat van de parochie.

Elke begraafplaats heeft een administrateur en beheerder. De begraafplaatsen worden onderhouden door een team van vrijwilligers.

Voor algemene informatie over de begraafplaatsen kunt u terecht bij het secretariaat van de parochie: info@heiligelebuinus.nl. Meer informatie over een specifieke begraafplaats kunt u doorklikken naar de begraafplaats van uw keuze. Daar vindt u onder meer de naam van de beheerder en de administrateur.

Meer informatie over:

 De tarieven van de begraafplaatsen vindt u hier.

 

De RK begraafplaats te Boerhaar

De RK begraafplaats is gelegen achter de RK kerk op het adres Boerhaar 41, 8131 SV Boerhaar

Mogelijkheden bij uitvaart/begrafenis

  • Avondwake door leken
  • Uitvaartviering in de kerk door pastoor of leek
  • Mogelijkheid om te condoleren in de kerk
  • Grafrecht is voor 20 jaar met de mogelijkheid telkens met 10 jaar te verlengen
  • Begraving kan twee diep.
  • Niet katholiek gehuwd/samenwonend met een katholiek kan op ons kerkhof begraven worden
  • Verder dient men zich te houden aan de regels genoemd in de begraafplaatsreglementen, betreffende afmeting, plaatsing, beplanting en onderhoud grafmonumenten.

Beheerder:

Herman Logtenberg
0570-523439
hermanlogtenberg@ziggo.nl

Administrateur:

Henk van Vilsteren
0570-524714
henkvanvilsteren@planet.nl

naar boven

De RK begraafplaats Boskamp

De RK begraafplaats is gelegen naast de kerk, Boskamp 23 te 8121 CW Olst.

Beheerder:

Wim Lugtenberg
0570-561281
wimencorrielugtenberg@outlook.com

Administrateur:

H. van der Linde
hwgvdlinde@kpnmail.nl

naar boven

De RK begraafplaats te Deventer (begraafplaats Ceintuurbaan)

De RK begraafplaats is gelegen aan de Ceintuurbaan 18a te Deventer

Openingstijden van de begraafplaats: dagelijks van 08.00 uur tot 21.00 uur

Historie

De RK begraafplaats aan de Ceintuurbaan is in 1869 in het ‘buitengebied’ van Deventer in gebruik genomen en biedt plaats aan 2600 graven.
In de tachtiger jaren van de vorige eeuw was de begraafplaats zo goed als vol en werd er gewoekerd met de beschikbare ruimte. Vanaf circa 1995 is daarom een grote renovatie in gang gezet zonder het karakter van de begraafplaats aan te tasten. In die tijd werden veel graven weer vrijgegeven. Ook werd ruimte gemaakt voor verschillende vormen van asbestemming.

Inmiddels vormt de begraafplaats een aantrekkelijke en mooie oase van rust in het bruisende Deventer. Een mooie schilderachtige plek op slechts tien minuten loopafstand van het centrum. Een plek waar menigeen met gepaste tevredenheid en voldoening wil vertoeven.

Reglementen

Voor de RK Begraafplaats aan de Ceintuurbaan zijn behalve het Algemeen Reglement voor begraafplaatsen in de Lebuinus Parochie ook Voorschriften voor het toelaten van graftekens en grafbeplantingen van toepassing.

Graven

De begraafplaats kent eigen graven en algemene graven. Een eigen graf wordt voor minimaal 20 jaar gehuurd en daarna kan de huurperiode verlengd worden met periodes van tien jaar. De graven zijn bestemd voor twee overledenen en samen met de beheerder wordt een plek op de begraafplaats uitgezocht. Ook zijn combinaties van aaneengesloten graven mogelijk zodat dubbelgraven of familiegraven ontstaan.
Bij een algemeen graf hebben nabestaanden geen zeggenschap over wie in het graf begraven wordt. Deze graven kennen een rustperiode van tien jaar en die periode kan niet verlengd worden.

Asbestemmingen

De as van overledenen kan worden verstrooid, maar kan ook worden bijgeplaatst in een eigen graf, een urnenkelder of een nis in het columbarium (urnenmuur). Op elke plek mogen twee as-bussen worden bijgezet voor een bepaalde perio-de van minimaal 5 jaar (nis), 10 jaar (kelder) of gedurende de huurperiode van een graf. Verlenging van de huurperiode is mogelijk.

Communicatie

Wanneer een graf of asbestemming wordt gehuurd dan verloopt de communicatie via de rechthebbende. Deze persoon kan wijzigingen doorvoeren en eventueel afstand doen van de rechten. De rechthebbende is in bezit van een akte waarin de rechten nader omschreven zijn. De communicatie verloopt via post en soms via de vitrines op de begraafplaats (geen adres meer bekend).

Grafmonumenten

Voor het plaatsen van een grafmonument is een vergunning nodig. Een monument moet aan richtlijnen voldoen (bijv. LxBxH is maximaal 200x85x120 cm). De aanvraag moet vergezeld gaan van een tekening en gaat meestal via een steenhouwer die op de hoogte is van onze regels.

Onderhoud

De begraafplaats wordt continu door ons onderhouden (paden, gebouwen, omheining, onkruid schoffelen, blad vegen, toilet reinigen, e.d.). De rechthebbende daarentegen is verantwoordelijk voor het onderhoud van een grafmonument. Daarvoor kan een abonnement worden afgesloten zodat twee keer per jaar het graf wordt opgeknapt (schoon maken, algen verwijderen, klein herstel). Onderhoud van graven is een plicht! Alleen zo blijft de begraafplaats een mooie uitstraling behouden.

Register en website

Het register van overledenen en aanvullende informatie vindt u op de website van de begraafplaats Ceintuurbaan: www.ceintuurbaan18a.nl

Beheerder:

Hennie Blankhorst
Mobiel: 06 5198 7525
Fax: 084 732 1044
h.blankhorst@ceintuurbaan18a.nl

Administrateur:

Martin Groot Koerkamp
Maandag t/m Donderdag van 9-16 uur bereikbaar via het centrale secretariaat van de Lebuinus parochie, Kerkstraat 1 te Deventer.
Tel: 0570 – 609040
mgrootkoerkamp@heiligelebuinus.nl

Contactpersoon parochiebestuur:

Rutger Jan van Woerden
rj.vanwoerden@ceintuurbaan18a.nl

naar boven

De RK begraafplaats te Lettele

De RK begraafplaats is gelegen bij de RK kerk aan de Bathmenseweg 35 te 7437 PX Lettele

Op enkele plekken na, is het huidige gedeelte van de begraafplaats vol. Er is besloten, nadat dit gedeelte vol is, te starten met nieuwe graven op het nieuwe gedeelte van de begraafplaats. Op grond van het per 1 januari 2004 herziene Begraafplaatsregelement vervallen de grafrechten die voor 1985 op de begraafplaats zijn verleend en waarvan de tijdsduur en omvang niet meer duidelijk waren, per 1 januari 2015. Te zijner tijd zullen de betreffende nabestaanden geïnformeerd worden en de keuze krijgen tussen het verlengen van de grafrechten dan wel overgaan tot ruiming van het graf. Na ruiming van graven op het oude deel van het kerkhof zal hier in de toekomst weer ruimte gaan ontstaan.

Beheerder:

Gerard Haverkamp,
tel.: 0570-651328 of 0621541048
email: g.j.haverkamp@kpnmail.nl

Administratie:

Annie Aarnink,
tel.: 0570-551382 email: annieaarnink@gmail.com

Trees Brinkman,
tel.: 0570-551312 of 0615690460
email: treesbrinkman@gmail.com

naar boven

De RK begraafplaats te Olst

De begraafplaats is gelegen aan de Enkweg en was verbonden met de reeds gesloten Heilige Theresiakerk aan de Thorbeckestraat te Olst.
De heren Henk Holtkuile en Herman v.d. Berg hebben zich beschikbaar gesteld om samen het begraafplaatsbeheer op zich te nemen.

Voor vragen over beheer en administratie kunt u contact opnemen met:

Henk Holtkuile tel. 0570-563215
haholtkuile@hotmail.com

Bij zijn afwezigheid neemt waar:
Herman v.d. Berg tel. 0570-561475

naar boven

De RK begraafplaats te Schalkhaar

De begraafplaats is gelegen aan de Timmermansweg 32 te 7433 BL Schalkhaar

Beheerder:

W. Hurenkamp
0570-627240

Administrateur:

M. Groot Koerkamp
0570-620300
mhagrootkoerkamp@hotmail.com

naar boven

De RK begraafplaats te Wijhe

De locatie Wijhe heeft een eigen begraafplaats.
Deze is gelegen aan de Prins Bernhardlaan te Wijhe.
Het bestuur en het beheer berust bij het parochiebestuur. Voornoemd bestuur is gebonden aan het Reglement voor beheer van begraafplaatsen van de RK Heilige Lebuinus parochie.

Bij het toekennen van een grafrecht wordt een exemplaar van het (volledige) reglement aan de rechthebbende ter hand gesteld. Het reglement kunt u elders op deze website raadplegen, en is desgewenst ook op papier verkrijgbaar bij het secretariaat van de parochie.
Daarnaast gelden voor de begraafplaats in Wijhe Voorschriften voor het toelaten van graftekens en/of grafbeplanting, die u door te klikken kunt raadplegen.
De parochie hanteert verschillende tarieven voor o.m. een uitvaartmis met avondwake, een uitvaartmis met een dienst in het crematorium, het begraven, grafrechten en het bijzetten van een urn. Op aanvraag wordt informatie verstrekt over de diverse tarieven.

Grafrechten

De grafrechten worden verleend na betaling van de grafrechten voor 20 jaar en de daarop volgende termijnen van tien jaar, tenzij het parochiebestuur anders beslist.
Alvorens tot het plaatsen van een grafsteen te kunnen overgaan, dient er na de ter aardebestelling van de overledene een periode van minimaal zes maanden in acht te worden genomen. Deze maatregel is bedoeld om mogelijke verzakking van de grafzerk te voorkomen. Voordat men tot plaatsing overgaat, moet er contact geweest zijn met de beheerder van het kerkhof.
Een gedeelte van het kerkhof is ingericht voor het bijzetten van een urn. Dit biedt de mogelijkheid om, na een crematie van de overledene, op het kerkhof een plekje te hebben om eens naar toe te gaan. Nadere informatie is verkrijgbaar bij de beheerder van het kerkhof.

Register

Het register met de namen van de overledenen die op de RK begraafplaats te Wijhe begraven zijn vindt u hier.

Beheerder:

Ton Wellenberg,
tel.: 0570611089
email: ton.wellenberg@gmail.com

Administrateur:

F.M. (Frans) van Vilsteren,
tel.: 0570-522044
Mail: fvilsteren@gmail.com

naar boven