De maagd zal zwanger worden en een zoon baren ... Immanuel: God met ons

De engel in Matheus 1,23 en Jesaja 7,14b

Dopen

Wie raakt niet ontroerd bij nieuw leven? Een baby, een jong dier, of daar waar je mensen omhoog ziet krabbelen uit een diep gat.
Verwondering is het begin van geloof en godsdienst, omdat we dan ruimte maken voor Iemand die groter is dan ons leven en alles wat we kunnen beredeneren. In de ontroering ontstaat ruimte voor de ontmoeting met God. Houdt de kerk dit niet vast in wat we noemen het sacrament van het doopsel?

De betekenis van dopen

In de vroege kerk werden de geloofsleerlingen na een voorbereiding van 40 dagen gedoopt tijdens de paaswake. Ze gingen letterlijk onder in het water om vervolgens met Christus te verrijzen. Het oude leven werd afgelegd; komend uit het water werden ze met een nieuw en stralend kleed bekleed. De verwondering om opnieuw te mogen beginnen, met Christus voor ogen, werd voelbaar gemaakt. Ze werden gezalfd ten teken dat God diep in hen zou doordringen. En na de doop…

Opnieuw kwamen ze regelmatig bij elkaar om met behulp van de Schrift nieuwe woorden te vinden die hun verbond met Christus zouden verdiepen. Zo werd de doop een poort naar vernieuwd geloofsleven en naar andere sacramenten. De doop aan volwassenen gebeurt nog steeds. Maar het merendeel van de dopelingen zijn baby’s of kleine kinderen.
Ouders en familieleden vieren meestal de vreugde over het geschenk van het nieuwe leven en bidden dat het kind bewaard blijft voor kwaad en onrecht. Maar de liturgie houdt ook vast: je naam wordt verbonden met Jezus Christus. Het kruisje dat de voorganger op het voorhoofd geeft verbindt het kind met de weg van Christus. De ouders moeten ook bevestigend antwoorden op de vraag: “Wend je je af van kwaad en onrecht?” Verwondering vraagt ook om een actief antwoord in het leven.
Wie God ontmoet kan niet op de oude weg doorgaan. Mogen we dan ook van de ouders verwachten dat zij - samen met hun kinderen - terugkomen om zich te verdiepen in de ontmoeting met God?

Leo Geurts

Doopvoorbereiding

Voordat gedoopt kan worden, vindt er een voorbereiding plaats. Hier leest u hoe u zich hiervoor kunt aanmelden.

Doopaanmelding

Als u uw kind wilt laten dopen, kunt u op het dooprooster zien wanneer de doopvieringen in de locatiekerken van de H. Lebuinusparochie zijn gepland. Als de datum in uw locatie u niet schikt, kunt u heel gemakkelijk naar een andere locatie uitwijken.

Wilt u uw kindje laten dopen in een van de vijf kerken van de Heilige Lebuinusparochie, meldt u zich dan aan bij het Parochiecentrum 0570-609040 (di, wo, do) of info@heiligelebuinus.nl, dan kunnen wij de procedure in gang zetten. Graag minimaal 4 weken voor de doopdatum (zie onder)

Doopvoorbereiding

De voorbereiding op de doop verloopt gezamenlijk. Meestal zijn er per doopviering ongeveer drie tot vier kinderen, dus maximaal acht ouders. De ouders komen voorafgaand aan de doop eenmaal bijeen om, eerst samen met de doopvoorbereiders en later met een pastor, na te denken over het sacrament van de doop. Vragen als “waarom laat je je kind dopen?” en “wat doe je daarna nog aan het geloof in de opvoeding?” komen daarbij aan bod. Ook praktische zaken zullen worden besproken, zoals het maken van een doopboekje.

Individuele doop

In uitzonderingsgevallen blijft een individuele doop mogelijk. Er moet een goede reden voor zijn. U kunt hierover contact opnemen met het secretariaat. Elk verzoek tot een individuele doop wordt besproken in het pastoresteam.

Doop van volwassenen

Bij de doop van een volwassene verloopt de voorbereiding anders. Neem in dat geval contact op met het locatiesecretariaat, daar wijst men u verder de weg.

Uitleg in een filmpje

Waarom laten mensen zichzelf of hun kinderen dopen? Hoe ziet een doopviering eruit? Wat is erfzonde? Gaan alle gedoopte mensen naar de hemel? Bekijk het filmpje en vind antwoord op deze en vele andere vragen over de doop. 

 Bron: www.bewustkatholiek.nl


Het doopboekje

Download hier het doopboekje dat in de vieringen gebruikt wordt: Doopboekje H. Lebuinus nov 2019 (Microsoft Word-document)

Het dooprooster

Voor alle locaties van de parochie vinden de voorbereidingsavonden plaats in de zaal naast de Heilig Hartkerk, ingang Kerkstraat 1 Deventer; 7412 XM.

Het dooprooster ziet er als volgt uit:

Doopdata

Locatie

Wie

Doopvoorbereiding

 12 januari 2020 12.30 uur

 O.L.Vr. Onbevlekt Ontvangenkerk Wijhe  diaken Marc Brinkhuis  
16 februari 2020 11.00 uur  Willibrordus Boerhaar  diaken Gauthier de Bekker  
1 maart 2020 12.30 uur  Nicolaas Schalkhaar  pastoor Ronald Cornelissen  
8 maart 2020 12.30 uur   Nicolaas Lettele   diaken Marc Brinkhuis  
19 april 2020  Broederenkerk Deventer  parochievicaris Gé Nijland  
26 april 2020  Willibrordkerk Boskamp  diaken Gauthier de Bekker