De maagd zal zwanger worden en een zoon baren ... Immanuel: God met ons

De engel in Matheus 1,23 en Jesaja 7,14b

Catechese & Ontmoeting

Wil je je verdiepen in de lezingen van het aankomend weekend?
Gedachten en invalshoeken daarover delen met anderen?

Sinds 2012 komen een aantal mensen vanuit alle windstreken van onze parochie rond de H. Schrift  bij elkaar op de eerste woensdag van de maand.
Iedere keer weer reikt de H. Schrift stof genoeg aan om met elkaar te overdenken hoe God met mensen door de geschiedenis heen op weg is en wat Jezus de Kerk, de gemeenschap en ieder van ons persoonlijk vandaag de dag te zeggen heeft. Kortom: volop ruimte voor ontmoeting met Hem en met elkaar.

Met de hulplijnen (stappen ter interpretatie van bijbelteksten) die vicaris Cornelissen ons aangereikt heeft, proberen we Gods Woord en Jezus als de Weg, de waarheid en het leven te ontrafelen en te naderen.  

Tijdens deze avonden kunnen ook actuele geloofsthema’s aangedragen worden om hierover met elkaar van gedachte te wisselen.

Ook geinteresseerd? En kunt ook u maar niet genoeg krijgen van Gods Woord?
Het zou fijn zijn om u/jou dan ook te ontmoeten. Wees welkom!

Wanneer?
* iedere 1e woensdag van de maand (m.u.v. vakantiemaand augustus)

Waar?
* Koetshuis: Timmermansweg 32, Schalkhaar (naast de Nicolaas-kerk Schalkhaar)

Ondersteuning
Na het vertrek van onze oprichter, pastoor Skiba, mogen we sinds september 2015 rekenen op pastorale ondersteuning van vicaris Cornelissen (voor zover zijn agenda het toelaat) en sinds november 2016 van parochievicaris Nijland.

De avond ziet er als volgt uit:

19.45 uur             Inloop met koffie
20.00 uur             Schriftlezing
21.00 uur             evt. Thema-uur
waarin actuele thema’s besproken kunnen worden of bepaalde onderwerpen met elkaar uitgediept. Dit thema-uur kan afwisselend door de deelnemers zelf voorbereid worden.

Data 2017 :

woensdag 4 januari, 1 februari, 1 maart, 5 april, 3 mei, 7 juni, 5 juli ,
woensdag 6 september, 4 oktober, 1 november, 6 december

Meer info of vragen?
Mail naar Mieke de Jong: miekephdejong@gmail.com

 

Oorsprong Catechese & Ontmoeting

We zijn op 2 september 2015 met het 5e seizoen Catechese & Ontmoeting van start gegaan. Voor het eerst zonder onze oprichter, pastoor Skiba. In zijn geest gaan we verder. In het openingsgebed (scroll hiervoor naar beneden) hebben we om Gods zegen en de hulp van de H. Geest gevraagd.

Pastoor Skiba over Catechese & Ontmoeting
zoals deze van start is gegaan op 4 januari 2012

Marta, Marta

De drukke agenda wil het eigenlijk niet toelaten, maar de vraag blijft: moeten we niet onze agenda meer zelf gaan invullen, volgens bepaalde prioriteiten?

Ik merk dat in de drukte van het pastoraat er zeer weinig ruimte overblijft voor verdieping van ons geloof. Dit gemis verneem ik ook van verschillende parochianen. Is die verdieping dan niet belangrijk genoeg, dat wij er zo weinig tijd voor vrijmaken? Misschien zou de Heer ook tot ons de bekende evangelische vermaning gaan richten: ‘Marta, Marta…. (Lc 10,41-42).

Daarom meen ik dat de tijd rijp is om een jaren geleden bedachte formule nieuw leven in te blazen: de catecheseontmoeting. Deze formule kost mij relatief weinig tijd aan voorbereiding. Het is namelijk niet de bedoeling dat ik een soort les geef, maar eerder dat we samen gaan zoeken naar wat Jezus en de Kerk ons te zeggen hebben in deze tijd. Het eerste uur was ik gewend om de lezingen van de komende zondag te behandelen. De deelnemers delen met elkaar gedachten en gevoelens die de lezingen bij hen oproepen. Dit kan vervolgens op verschillende manieren vruchtbaar zijn: bijvoorbeeld voor de preek, want je wilt natuurlijk aansluiten bij de gevoeligheden van deze tijd. In het tweede uur zal men van gedachten kunnen wisselen over de actuele thema’s in de kerk, met een discussie (ad libitum). Regelmatig wordt ook een door een van de deelnemers gekozen thema behandeld en vervolgens samen besproken.

Gebed

GEBED bij de opening van het 5e seizoen Catechese & Ontmoeting
                                     
  door Mieke de Jong

In de naam van de Vader en de Zoon en de H. Geest.
Amen.

God, hemelse Vader,
wij vragen Uw zegen aan het begin van ons 5e seizoen catechese & ontmoeting.

Zegen ons met Uw Licht    – hier ontstoken –
om déze avond en het komende jaar
in geloof en verbondenheid met U en met elkaar op weg te gaan.

Zegen onze monden
om woorden te spreken die elkaar inspireren en bemoedigen
tot opbouw van ons en van de geloofsgemeenschappen
waar we deel van uitmaken.

Zegen onze oren
om Uw woorden van Liefde en barmhartigheid te horen
en op de juiste manier te leren verstaan;
om naar elkaar met aandacht en eerbied te luisteren.

Zegen onze handen
om ze gevuld met warmte en aandacht te kunnen uitstrekken naar elkaar
en naar de mensen die we – met hulp van Uw genade –
graag in onze groep hopen te mogen begroeten.

Zegen onze voeten
om ook in steeds veranderende omstandigheden
in navolging van Jezus vertrouwvol verder te gaan
en wegen te zoeken van vrede, zorgzaamheid en gerechtigheid.

Wij vragen ook Uw Zegen voor pastoor Joachim
die ons in Uw Naam 4 jaar geleden bijeen heeft gebracht
om met elkaar te delen wat Jezus in ons bewerkt
als Hij tot ons spreekt in de H. Schrift
en in de ontmoetingen met  mensen op onze levensweg.
Moge de H. Geest pastoor Joachim begeleiden op zijn pastorale weg in Baarn.

Daarom bidden we voor hem en voor ons allen:

Kom heilige Geest,
vervul de harten van uw gelovigen
en ontsteek in hen het vuur van uw liefde.
Zend uw geest uit en alles zal worden herschapen.
En Gij zult het aanschijn van de aarde vernieuwen.

Laat ons bidden……….

God Gij hebt de harten van de gelovigen
door de verlichting van de H. Geest onderwezen.
Geef dat wij door die H. Geest de ware wijsheid mogen bezitten
en ons altijd over zijn vertroosting mogen verblijden.
Door Christus onze Heer. Amen.

Onze Vader…………………………….