De maagd zal zwanger worden en een zoon baren ... Immanuel: God met ons

De engel in Matheus 1,23 en Jesaja 7,14b

Jubilarissen in Boskamp

Jubilarissen in Boskamp

Vier leden van het dames- en herenkoor in Boskamp werden zondag 24 november 2019 in de bloemetjes gezet. Drie dames en een heer, die al heel lang hun beste zangkrachten geven aan het koor dat de weekendvieringen en ook meestal de uitvaarten ondersteunt met passende liederen en muziek.

Riet Maatman is 25 jaar sopraan. Zij zong eerst in de Theresiakerk in Olst en nu in de Willibrordkerk Boskamp. 

Riet Lubbers zingt 40 jaar als alt en is gelukkig na een ziekteperiode terug in het koor. 

Toos Verwoolde is al 50 jaar een trouw en actief lid die heel snel haar altpartij kan aanleren en nooit verzuimt.

En dan is er de nestor, Antoon Veldhuis. Hij heeft 65 jaar als bas gezongen bij het koor. Een unicum. Antoon vindt het zelf niet zo bijzonder want hij houdt van zingen. Nu is echter de tijd gekomen om te stoppen. Hij kan met veel voldoening en plezier terugkijken op de afgelopen 65 jaar.  
Ook Bertus Verwoolde werd in het zonnetje gezet. Hij is dit jaar maar liefst 50 jaar collectant in Boskamp. 


Pastoraal werkster Clazien Broekhoff -die voorging tijdens de viering- reikte de oorkondes uit. Het koor gaf de jubilarissen een welverdiend boeket en Lammie in 't Veld sprak hen namens de Lebuinusparochie en geloofscentrum Willibrord toe.


foto's: Harry MulderLiturgische schikking vastentijd 2019

Liturgische schikking vastentijd 2019 Liturgische schikking vastentijd 2019

In de 6 weekenden voorafgaand aan Pasen is er in onze kerk een liturgische schikking te zien met als thema "Beproevingen in de woestijn". Iedere week wordt er een element aan toegevoegd met een tekst uit de schriftlezingen. Het eerste weekend beelden we de woestijn uit met de tekst uit het evangelie van Lucas 4,1-13 9,28b-36.

"Vol van Heilige Geest keerde Jezus terug van de Jordaan. Hij bleef veertig dagen lang in geestvervoering in de woestijn, waar Hij door de duivel op de proef werd gesteld. Al die dagen at Hij niets, en toen ze voorbij waren kreeg Hij honger. Toen zei de duivel tegen Hem: 'Als U de Zoon van God bent, zeg dan tegen deze steen dat hij een brood moet worden.' Jezus antwoordde hem: 'Er staat geschreven: "Niet van brood alleen zal de mens leven." Daarop nam de duivel Hem mee omhoog en liet Hem in een flits alle koninkrijken van de wereld zien en zei: 'Heel die macht en al hun pracht zal ik U geven, want zij zijn mij in handen gegeven en ik geef ze aan wie ik wil. Als U mij aanbidt zal het allemaal van U zijn.' Jezus gaf hem ten antwoord: 'Er staat geschreven: De heer uw God zult u aanbidden en Hem alleen dienen.' Hij bracht Hem naar Jeruzalem, zette Hem op de rand van de tempel en zei: 'Als u de Zoon van God bent, spring dan naar beneden. Want er staat geschreven: Aan zijn engelen zal Hij bevelen U te beschermen, en: Op hun handen zullen ze U dragen, zodat U aan geen steen uw voet zult stoten.' Jezus antwoordde hem: 'Er is gezegd: U zult de Heer uw God niet op de proef stellen.' Toen de duivel alle beproevingen had uitgevoerd, ging hij van Hem weg voor een bepaalde tijd."

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De 2e zondag van de vasten komt steen erbij. De tekst komt uit het evangelie van Lucas 9, 28b-36.

"Jezus nam Petrus, Johannes en Jakobus mee en ging de berg op om te bidden. Terwijl Hij aan het bidden was, veranderde Hij van uiterlijk en werden zijn kleren stralend wit. Ineens waren er twee mannen met Hem in gesprek. Het waren Mozes en Elia, die in heerlijkheid verschenen en over zijn heengaan spraken, de voleinding van zijn leven in Jeruzalem. Petrus en de anderen waren overmand door slaap; toen ze wakker werden, zagen ze zijn heerlijkheid en de twee mannen die bij Hem stonden. Toen die weer van Hem wilden weggaan, zei Petrus tegen Jezus: 'Meester, het is maar goed dat wij hier zijn; laten wij drie hutten maken, een voor U, een voor Mozes, en een voor Elia.' Hij wist niet wat hij zei. Terwijl hij nog sprak, kwam er een wolk die hem overdekte; ze schrokken toen ze in de wolk terechtkwamen. Uit de wolk klonk een stem: 'Dit is mijn uitverkoren Zoon; luister naar Hem.' 


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De 3e zondag komt er water bij. De tekst komt uit de tweede lezing Korintiërs 10,1-6,10-12.

"Vergeet dit nooit, broeders en zusters: onze vaderen verbleven allemaal onder de wolk en trokken allemaal door de zee; zij zijn allemaal in Mozes gedoopt door de wolk en de zee; zij aten allemaal hetzelfde geestelijk voedsel en dronken allemaal dezelfde geestelijke drank, want zij dronken uit een geestelijke rots die met hen meetrok, en die rots was Christus. Maar in de meesten van hen heeft God geen welgevallen gehad; immers, zij werden in de woestijn geveld. En mopper niet tegen God, zoals sommigen van hen gemopperd hebben: de verderver bracht hen om. Wat hun overkwam is voor ons een voorbeeld; het werd te boek gesteld als een waarschuwing, omdat het einde der tijden op ons afkomt." 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De 4e zondag komt er licht bij.

De tekst komt uit de tweede lezing Korintiërs 15,17-21. 


En als Christus niet is verrezen, is uw geloof waardeloos en ligt u nog in zonde. Dan zijn ook die mensen verloren die in Christus ontslapen zijn. Indien wij enkel voor dit leven onze hoop op Christus hebben gevestigd, zijn wij het meest van alle mensen te beklagen. Maar zo is het niet! Christus is opgestaan uit de doden, als eersteling van hen die ontslapen zijn. 


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De 5e zondag komt er aarde bij. De tekst komt uit de 2e lezing Filippenzen 3,8-14.

Sterker nog, ik beschouw alles als verlies, want het kennen van mijn Heer Christus Jezus gaat alles te boven. Om Hem heb ik alles prijsgegeven, en ik beschouw alles als vuilnis als het erom gaat Christus te winnen en één te zijn met Hem; mijn gerechtigheid steunt niet op de wet maar op het geloof in Christus: zij komt van God en steunt op het geloof. Ik wil Christus kennen, de kracht van zijn opstanding en de gemeenschap met zijn lijden; ik wil steeds meer op Hem lijken in zijn dood om eens te mogen komen tot de opstanding uit de doden. Niet dat ik dat alles al bereikt heb of al volmaakt ben! Maar ik streef er vurig naar het te grijpen, gegrepen als ik ben door Christus Jezus. Nee, broeders en zusters, ik beeld mij niet in dat ik het al in mijn bezit heb. Alleen dit: vergetend wat achter me ligt en me richtend op wat voor me ligt, streef ik naar het doel: de prijs van de hemelse roeping, die God in Christus Jezus tot mijn richt. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De laatste tekst is opgemaakt vanuit de zegening van de palmtakken aan het begin van de viering:

 

Almachtige eeuwige God,

heilig met uw zegen deze palmtakken,

waarmee wij Christus willen toejuichen.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

St. Gregoriusmedaille voor Gerda Vlaskamp

St. Gregoriusmedaille voor Gerda Vlaskamp

Ter gelegenheid van het St. Caeciliafeest ontving Gerda Vlaskamp op zondag 25 november 2018 de eremedaille van de St. Gregoriusvereniging. Gerda zing al 25 jaar bij het dames- en herenkoor van Boskamp. Het ereteken werd haar opgespeld door diaken Marc Brinkhuis. 

Vier leden dames- en herenkoor gehuldigd

Vier leden dames- en herenkoor gehuldigd Vier leden dames- en herenkoor gehuldigd

Vier leden van het dames- en herenkoor Boskamp werden zondag 19 november 2017 vanwege hun jarenlange inzet gehuldigd.

Pastoraal coördinator Lammie in 't Veld sprak de jubilarissen toe en pater Tonny Verbraeken - die voorging tijdens de eucharistieviering - speldde de dames de eretekenen van de St. Gregoriusvereniging op. 

Wilhelmien Straatman (foto links) ontving een eremedaille in zilver voor 25 jaar koorlidmaatschap.

Wilhelmien is al jaren voorzitter en contactpersoon van het koor. Ze is iemand waar je op kunt bouwen. Als er iets overlegd moet worden met het koor dan is het lijntje naar haar kort en kan er snel gehandeld worden. Ze zegt niet gauw nee als haar iets gevraagd wordt. Ze houdt van zingen, maar ook van aanpakken. 

Corry Lugtenberg (foto rechts) ontving eveneens een eremedaille in zilver vanwege 25 jaar koorlidmaatschap.

Corry is penningmeester van het koor en heeft de zaakjes goed voor elkaar. Ze zorgt ook altijd voor een fruitmand als er iemand ziek is of voor een bloemetje bij een bijzonder jubileum van een koorlid. 

 

Attie Kakkenberg (foto links) ontving een eremedaille in goud voor 40 jaar koorlidmaatschap.

Attie is een goede sopraan. Ze geniet van het zingen, hoe vroeg de zondagochtendviering in Boskamp ook begint. 

Lucie Spekschate (foto rechts) ontving een ereteken vanwege 50 jaar koorlidmaatschap.

Lucie spant binnen het dames- en herenkoor de kroon: ze is 91 jaar en maar liefst 50 jaar trouw koorlid. Het levende bewijs dat zingen een mens jong en actief houdt! Ze is al lid van het koor vanaf het eerste uur en was tevens jarenlang penningmeester.

 

De jubilarissen ontvingen ook een oorkonde van de St. Gregoriusvereniging en werden uiteraard in de bloemetjes gezet.   

 

 

100 jaar St. Aloysiusschool

100 jaar St. Aloysiusschool

De viering van 100 jaar Aloysiusschool begon op vrijdag 22 september 2017 met een feestelijke viering in  de kerk. Alle kinderen waren verkleed als Ot en Sien (klik hier om te zien hoe dat eruit zag). Heel gedisciplineerd, net als vroeger, kwamen ze binnen. Pastoor Baneke vertelde over wie de H. Aloysius was, en de kinderen hadden samen met juf Mariëlle een erg leuk verhaal over de tijd.

Na de viering was er voor alle kinderen een taartje, lekker oud-hollandse spelletjes doen op het schoolplein en leskrijgen zoals honderd jaar terug.

 

Oogstdankviering op de boerderij

Oogstdankviering op de boerderij Oogstdankviering op de boerderij

Zaterdag 9 september waren we op de boerderij van de familie Lugtenberg in Boskamp voor een Oogstdankviering. Een uur voor de viering viel er een enorme regenbui, daarom werd het helaas geen openluchtviering. Vanaf 17.45 uur werden we verwelkomd door een bandje. 

Rond 18.00 uur begon de viering met pastor Clazien Broekhoff met als thema 'Opgroeien'. 

 

De misdienaars kwamen van de Boskamp en de Boerhaar en het kinderkoor van de Boskamp zong. 

De belangstelling was groot, er moesten zelfs mensen buiten een plek zoeken. 

Na afloop werd er koffie geschonken en mocht er een kijkje genomen worden in de stallen. 

 

 

 

 

 

 

 

Kinderkoor Olst-Boskamp: Sparks of Joy

Kinderkoor Olst-Boskamp: Sparks of Joy

'Sparks of Joy' is de nieuwe naam van het oecumenisch kinderkoor Olst-Boskamp. Het koor is in januari 2016 opgericht en heeft intussen al meer dan 15 leden. Elke woensdagmiddag van 14.00 - 15.00 uur wordt er geoefend in De Bastiaan in Olst. Daarnaast treedt het kinderkoor zo'n 6 x per jaar op tijdens diensten in zowel de protestantse dorpskerk van Olst als de katholieke H. Willibrordkerk in Boskamp. Toetseniste is Cheryl Boksebeld. Dirigente Marjon Brouwer heeft na een jaar met veel inzet het kinderkoor geleid te hebben helaas moeten besluiten te stoppen. Ze heeft een prachtige baan gekregen in Groningen en dat maakt het haar onmogelijk om op de woensdagmiddag naar Olst te komen. Marjon heeft bij onze kinderen vonken opgewekt die uitgroeiden tot een vuur van vreugde om te kunnen zingen. We danken Marjon dan ook hartelijk voor haar inzet en bevlogenheid en wensen haar heel veel goeds toe in haar nieuwe baan.