De maagd zal zwanger worden en een zoon baren ... Immanuel: God met ons

De engel in Matheus 1,23 en Jesaja 7,14b

Huiszegen

Huiszegen

Zegening en uitreiken huiszegen

Dit jaar zal op zondag 5 januari 2020 in het Eucharistisch Centrum Nicolaas Schalkhaar na de eucharistieviering op het Hoogfeest van de Openbaring des Heren  (Driekoningen – 10.30 uur) de huiszegen gezegend worden door pastoor Cornelissen.

Ieder huishouden kan - zolang de voorraad strekt - een exemplaar in ontvangst nemen.

 

Meteen na de eucharistieviering worden de nodige exemplaren van de huiszegen naar de Broederen gebracht, zodat ook vele andere medeparochianen en kerststalbezoekers van de Broederen  de mogelijkheid hebben om een gezegende huiszegen te ontvangen.

De huiszegen kan thuis aan de binnen- of buitenkant boven de voordeur opgehangen worden.

 

Oorsprong huiszegen

Van oudsher en in bepaalde streken/landen is het een goede gewoonte om bij gelegenheid van het nieuwe jaar het huis te laten zegenen. Op de deurpost aan de ingang van ieders huis wordt op Driekoningen het jaartal geschreven (met kalk/krijt) en daarbij de letters C+M+B. Het opschrift blijft volgens de traditie staan tot het feest van Pinksteren als uitdrukking van het christelijk geloof van de bewoners van het huis en als bescherming tegen de machten van het kwaad. In de tijd dat er nog geen gedrukte kalenders waren, was dit ook de dag dat de priester de datum van Pasen bekend maakte.

Huiszegen in onze parochie

In onze parochie kennen we de traditie  van deze vorm van huiszegen niet, maar we bieden sinds 2014 wel de mogelijkheid om een gezegende huiszegen mee naar huis te nemen.
De huiszegen drukt uit dat we Gods zegen hebben gevraagd over onze woning en dat ‘Zijn zegen moge rusten op ons en op allen die hier in dit huis aankloppen’. (uit de zegenbede van pastoor Cornelissen)

Betekenis van de huiszegen 20 + C+M+B + 20

C+M+B : 3 Wijzen Caspar + Melchior + Balthasar
Deze letters worden in verband gebracht met de  wijzen (koningen)  uit het oosten: Caspar, Melchior en Balthasar.

C+M+B : Zegentekst Christus Mansionem Benedicat
Deze letters vormen ook het acrostychon en zijn de beginletters van de zegentekst
"Christus Mansionem Benedicat",
Dit betekent:  “Christus zegene dit huis”.

C+M+B: Openbaring Cana Magi Baptisma
De letters worden ook in verband gebracht met de drievoudige openbaring van de Heer.
Kerstmis is het feest van de openbaring aan alle mensen.
Deze openbaring van God wordt gevierd met Driekoningen, bij het feest van de Doop van de Heer en bij het eerste wonder van Christus in Kana.

De letters verwijzen daarmee ook naar deze feesten:
*          Bruiloft te Kana (Cana)
*          Aanbidding van de Wijzen (Magi)
*          Doop van de Heer in de Jordaan (Baptisma).

Zegenbede voor de huiszegen

U God, almachtige Vader, smeken wij ootmoedig voor dit huis, voor zijn bewoners en voor al wat er in is: opdat Gij U moogt gewaardigen het te zegenen en te heiligen en met alle goed te verrijken: geef hun, Heer, van de dauw des hemels overvloed en van de vruchtbaarheid der aarde levensonderhoud, en gelief de verlangens van hun gebed tot het uitwerksel uwer erbarming te geleiden. Gewaardig U dus bij onze intrede in dit huis te zegenen en te heiligen, gelijk Gij U gewaardigd hebt te zegenen het huis van Abraham, Isaac en Jacob.

En mogen binnen de wanden van dit huis de engelen van uw licht wonen en het en zijn bewoners bewaren. Door Christus onze Heer. Amen.

bron: bisdom Haarlem-Amsterdam

 

Zegenbede voor de huiszegen

Heer onze God,

wij vragen uw zegen over onze woning:

dat ieder zich daar echt thuis kan voelen,

en er ruimte is voor rust en vrede, warmte en bezieling.

Dat de sfeer getekend moge zijn door de Geest van Christus’ liefde en geborgenheid,

door liefde, zorg en persoonlijke aandacht voor elkaar.

Moge alles wat wij meemaken gedragen worden door uw liefdevolle nabijheid.

 

Zegen  + alle kleine dingen, O God,

die zo eigen zijn aan ons huis.

Moge uw zegen rusten op ons en op allen die hier aankloppen.

Amen.

(bewerkt door bisschoppelijk vicaris R.G.W. Cornelissen Aartsbisdom Utrecht)

Terug naar → Home Vieren/bid met ons mee

@mdejong