De maagd zal zwanger worden en een zoon baren ... Immanuel: God met ons

De engel in Matheus 1,23 en Jesaja 7,14b

Parochiefeest Heilige Lebuinus 2016

Parochiefeest Heilige Lebuinus 2016

 Voor de viering

13 november 2016, Broederenkerk.

Voorgangers: pastoor Joost Baneke en het pastorale team.

m.m.v. kinderkoren:

  • Young Voices XL (Schalkhaar Colmschate),
  • Kijk’es (Lettele),
  • Kinderkoor Boerhaar (Engelbert)
  • Kinderkoor Olst-Boskamp

Over de kinderkoren die Lebuinus toegezongen hebben leest u meer op de pagina 'Jonge-Kerk-kinderkoren'

Het thema dit jaar: Barmhartigheid, mede ter gelegenheid van het afsluiten van Het Jaar van Barmhartigheid.

Vóór het verslag

Dit verslag is (een jaar) te laat, waarvoor excuses. Alles wat mis kon gaan, ging mis, eerst communicatief, toen technisch.

Technisch: Frans uit Deventer zou het dan gaan maken; hij kreeg de foto's toegestuurd. Daarna ging zijn computer volledig in staking. Er kwam een nieuwe, die weer helemaal moest worden opgebouwd. Bij deze operatie zijn alle bestanden, boekje, uitgetypte preek en de foto's volledig verloren. Nadat alles weer opnieuw opgestuurd was, werkte het tijdgebrek bepaald niet mee, totdat het feest van 2017 al naderde en ik dacht: 'Nu of nooit!' Nu dus, dit verslag.

Vóór de viering

Al ver voor de viering zelf is de liturgie vastgesteld, het boekje gemaakt, afgesproken 'wie doet dienst als wat': acolieten, misdienaars, koren, kosters, collectanten ... er worden extra stoelen gehuurd en bijgezet, de bloemen verzorgd ...

De eerste is de koster, die al ver voor de viering de kerk opent. Al ver tevoren zijn ook de voorgangers, de acolyten, misdienaars en zangers aanwezig.

Wie dan dacht 'Laat ik ruim op tijd zijn' en om tien over tien de kerk in komt, ziet een al volle kerk, waarin met moeite nog net een zitplaatsje te vinden is. In de parochiezaal is het al vol met wie zich kleden voor het altaar.

Verrassend leuk is de keuze van dit jaar om de kinderkoren eens te vragen, tesamen een flink groot koor, dat al aan het repeteren was; ouders en grootouders zaten al in de kerk. Een levendig en feestelijk gebeuren dus.

Voor de viering

Voor de viering

De intocht

Intussen hebben sterke acolieten de best zware koperen schrijn van Sint Lebuinus (en andere heiligen) op de schouders getild. Zij gaan naar buiten en komen van buitenaf dan de kerk binnen met alle voorgangers, altaarfunctionarissen en het koor. Daarna krijgt de schrijn een plek, neemt iedereen zijn of haar plek op het altaar is en wordt iedereen verwelkomd.

In het fotoblok hieronder kunt u dit zien.

De Kinderopvang

Voor de kinderen was een opvang georganiseerd. Onder anderen Laetitia en haar dochter vingen de kindeeren bermhartig en liefdevol op, zoals hieronder te zien is.

De mis deel 1

Openingslied: “Niet zo belangrijk”

Wie denkt dat de allergrootste ook bij God de grootste is,
maakt een hele grote denkfout, slaat de plank behoorlijk mis.
In Matteüs hoofdstuk achttien lees je al in het begin:
wie niet wordt zoals een kind komt er bij God niet in.

En een hoofdstuk verder komt er nog iets bij.
Dit zijn Jezus’ woorden, luister wat Hij zei:

Refrein:
Hou de kinderen niet tegen,  breng ze maar bij Mij,
want het hemels koninkrijk is  voor wie is als zij.

’t Is de omgekeerde wereld; klein is groot en groot is klein,
want wie wordt zoals een kind die zal bij God de grootste zijn.

Luister alle grote mensen: wees dus maar gewoon als wij.
Vind jezelf niet zo belangrijk; doe wat Jezus zei.

Refrein
Nananananananana…
Hou de kinderen niet tegen, breng ze maar bij Mij,
want het hemels koninkrijk is voor wie is als zij.

Lofzang: Weet je hoe je God moet loven?

Weet je hoe je God moet loven?
Loven is zo'n moeilijk woord.
Moet dat met je hoofd naar boven?
Loven, weet je hoe dat hoort?

Je moet spelen op de fluit, fluit, fluit.
Je moet bonken op de trom-rom bom.
Je moet zingen met je stem voor Hem.
Je moet zingen met je stem voor Hem.

Je moet slaan op de gitaar, ring rang.
Je moet dansen allemaal, spring dan.
Je moet zingen met je stem voor Hem.
Je moet zingen met je stem voor Hem.

Weet je hoe je God moet loven?
Loven, is zo'n moeilijk woord.
moet dat met je hoofd naar boven?
Loven, weet je hoe dat hoort?

Sla maar op de tamboerijn, ring king.
De triangel moet er bij, ting ting.
Je moet zingen met je stem voor Hem.
Je moet zingen met je stem voor Hem.

Heel Gods wereld is een lied, dus je looft Hem met muziek. (3x)

Je moet bonken op de trom, rom bom.
Je moet slaan op de gitaar, ring rang.
Je moet zingen met je stem voor Hem.
Je moet zingen met je stem voor Hem.

Heel Gods wereld is een lied, dus je looft Hem met muziek. (3x canon)

Eerste lezing: Ez. 34; 11-12 + 15-17

“Ik”, zegt God, “zal zelf op mijn schapen gaan letten. Ik zal zelf voor ze gaan zorgen. Ik zal zelf naar ze op zoek gaan, net zoals een herder naar zijn schapen zoekt. Want op een donkere dreigende dag zijn mijn schapen weggejaagd en verspreid over de hele aarde. Maar Ik zal ze bevrijden uit alle plaatsen waar ze naar toe gejaagd zijn.
Ik, de Heer, zal zelf voor mijn schapen zorgen en zal ze laten uitrusten.
Ik zal de verdwaalde schapen gaan zoeken, de weggejaagde schapen zal ik weer terugbrengen.
De gewonde zal ik verzorgen, de zieke zal ik gezond maken. En ik zal goed letten op de vette en sterke dieren.
Ik zal ze laten weiden zoals het behoort.”

Lied: God is onze herder (naar psalm 23)

God is onze herder, dat maakt me blij.
Ik ben als een schaapje: Hij zorgt voor mij.
Hij geeft mij geluk, nieuwe kracht en weer moed.
Wat er ook gebeurt: 'k ben niet bang, het is goed.
Iedereen mag weten dat God dit doet.

Evangelie: Mt. 25; 31-40

Verteller: Lezing uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Mattheus.
Op een dag zei Jezus tegen zijn leerlingen:

Jezus: "Wanneer de Mensenzoon komt in zijn heerlijkheid in het gezelschap van alle engelen, dan zal Hij gaan zitten op zijn troon van glorie. Alle volken zullen vóór zijn troon bijeengebracht worden. Hij zal ze in twee groepen scheiden, zoals de herder een scheiding maakt tussen schapen en bokken. De schapen zal Hij plaatsen aan zijn rechterhand, maar de bokken aan zijn linker. Dan zal de Koning tot die aan zijn rechterhand zeggen:
Koning: 'Komt, jullie die gezegend zijn door mijn Vader, en ontvangt het Rijk dat voor jullie gereed is vanaf de schepping van de wereld.

Want Ik had honger en je hebt Mij te eten gegeven.
Ik had dorst en je hebt Mij te drinken gegeven.
Ik was vreemdeling en je hebt Mij in huis genomen.
Ik was naakt en je hebt Mij gekleed.
Ik was ziek en je hebt Mij bezocht.
Ik was in de gevangenis en je hebt Mij bezocht.'

Jezus: Dan zullen de rechtvaardigen Hem antwoorden en zeggen:
Goeden: 'Heer, wanneer hebben wij U dan hongerig gezien
en hebben wij U te eten gegeven ?
Of dorstig en hebben wij U te drinken gegeven?
En wanneer zagen wij U als vreemdeling
en hebben wij U in huis genomen?
Of naakt en hebben wij U gekleed ?
En wanneer zagen wij U ziek of in de gevangenis
en zijn wij U komen bezoeken ?'

Jezus: De koning zal hun antwoorden:
Koning: 'Luister wat Ik jullie zeg: alles wat jullie hebben gedaan voor een van de minste van mijn broeders,
hebben jullie voor Mij gedaan.'

De mis 2

De mis 2

De overweging

Het thema barmhartigheid werd uitgewerkt, ook hoe het hier in onze parochie gestalte krijgt.

[De tekst zelf is als getypt bestand verloren gegaan]

Creatief was wel de vraag aan het koor om allemaal een eigen kussen mee te nemen. Omdat de pastoor goeddeels rechtstreeks tot de kinderen sprak, werd er met aandacht gekeken en geluisterd.

Lied: Hymne van de Barmhartige Vader

Allen:       Barmhartig als de Vader, Barmhartig als de Vader

Vz.:         Breng dank aan de Vader, want Hij is genadig:
Kinderen: want in eeuwigheid duurt zijn barmhartigheid

Vz.:         Hij schiep de wereld met wijsheid,
Kinderen: want in eeuwigheid duurt zijn barmhartigheid
Vz.:         Hij leidt Zijn volk door de tijden,

Kinderen: want in eeuwigheid duurt zijn barmhartigheid
Vz.:        Hij vergeeft en onthaalt zijn kinderen,

Allen:     want in eeuwigheid duurt zijn barmhartigheid
             Barmhartig als de Vader, Barmhartig als de Vader

Geloofsbelijdenis

Koor: Credo, Credo, Credo, amen!
Allen:  Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde
Koor: Credo, Credo, Credo, amen!

Allen:
En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria.
Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, Is gekruisigd, gestorven en begraven.
Die nedergedaald is ter helle, De derde dag verrezen uit de doden.
die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader
Vandaar zal Hij komen oordelen, De levenden en de doden.
Koor: Credo, Credo, Credo, amen

Allen: Ik geloof in de Heilige Geest, De heilige katholieke kerk, De gemeenschap van de heiligen,
De vergeving van de zonden, De verrijzenis van het lichaam En het eeuwig leven.
Koor: Credo, Credo, Credo, amen!

De voorbeden

Deze werden om beurten door kinderen voorgedragen. De tekst is verloren gegaan, maar de beelden zijn teruggevonden:

Na de voorbeden wert gezongen: Jouw naam maakt me blij.

Als ik Jouw Naam hoor zie ik Jouw ogen.
Ze glimmen en stralen net zoals jij.
Ik zie Jouw ogen. Ik voel Jouw handen.
Ze strelen en geven veel liefde aan mij.
Ik zie Jouw ogen. Ik voel Jouw handen.
Ik hoor Jouw stem in mijn hoofd dichtbij.
Als ik Jouw Naam hoor denk ik aan alles,
teveel om te noemen.
Jouw Naam maakt me blij. (2x)

De dienst van de tafel

Hierna brachten de misdienaars en acolieten de gaven, brood en wijn, en het heilig vaatwerk van een tafel achterin de kerk naar het altaar:

Offerande met lied: “Leer ons om te delen “

We zijn op deze wereld met zovelen,
de één is arm de andere is rijk.
De hoogste tijd om alles te gaan delen,
voor God is immers iedereen gelijk.

Leer ons om te delen, leer ons om te delen,
Leer ons van Uw Koninkrijk (2 x)

We hebben hier zoveel om mee te spelen.
We gaan gewoon naar school toe elk jaar weer.
Toch wordt het echt niet minder als we delen,
Uiteindelijk wordt het alleen maar meer.

Lied: “Als je aan tafel gaat”

Refrein:
Als je aan tafel gaat, laat dan een plaatsje open,
want je weet niet of onverwacht,
iemand komt binnen lopen die vraagt:
“Heb jij wat brood voor mij?”
Die vraagt: “Heb jij wat brood voor mij?”

Weet je, er zijn zoveel mensen, die, als zij slapen gaan,
weten dat als zij ontwaken er niets op hun tafel zal staan. Refr.

Weet je wanneer mensen delen, komt niemand iets tekort
’t lijkt of er brood bíj blijft komen als het gebroken wordt. Refr.

Weet je ik zie het al voor me: buiten in deze straat,
Wacht ons een heel lange tafel die om de hoek verder gaat. Refr.

Leer ons om te delen, leer ons om te delen,
Leer ons van Uw liefde, Heer. ( 2 x)

Van het centrale deel van de mis, de consecratie en daarvoor en daarna, zijn geen verdere foto's gemaakt, omdeze heilige momenten niet te storen.

Het eucharitisch gebed

Wij danken U, God.
U hebt ons geschapen om op weg te gaan naar U en in liefde te leven met elkaar.
U geeft ons ogen om elkaar te zien en een mond om met elkaar te praten.
U legt de liefde in ons hart om niet alleen al het goede met elkaar te delen,
maar ook al wat moeilijk is...
Zo hebt U ons gemaakt en mogen wij uw kinderen zijn:
Blij danken wij U hiervoor met alle mensen die in U geloven en met alle heiligen en engelen zingen wij U toe:

Heilig, heilig, heilig ... ... ...

P.: Ja, God, U bent heilig en goed voor ons en voor alle mensen.
Wij danken U vooral voor Jezus Christus, uw Zoon.
Hij kwam in de wereld, omdat de mensen U in de steek gelaten hadden
en niets meer met elkaar te maken wilden hebben.
Hij heeft onze ogen en onze oren geopend en ons gezegd wie wij zijn:
broers en zusters van elkaar, kinderen van U, onze Vader.

Op dit ogenblik brengt Hij ons samen rond deze ene tafel om te doen wat Hij heeft voorgedaan.
Goede Vader, heilig deze gaven, brood en wijn, zodat zij Lichaam en Bloed worden van Jezus Christus, uw Zoon.
Want op de avond .... ....

Consecratie

Daarom zijn wij hier samen, Vader, en denken blij en dankbaar aan wat Jezus deed voor ons geluk.
Zijn offer heeft Hij aan de kerk gegeven: zo vieren wij zijn dood en verrijzenis.

Heilige Vader in de hemel, wij bidden U: neem ons op in uw liefde samen met Jezus, uw beminde Zoon.
Hij is voor ons gestorven maar U hebt Hem nieuw leven gegeven. Daarom zingen (zeggen) wij:

Allen: Goede God, wij loven U, goede God, wij danken U.

Priester: Hij leeft nu bij U en toch is Hij ook dicht bij ons.
Allen: Goede God, wij loven U, goede God, wij danken U.

Priester: Op het einde van de tijd zal Hij als onze Heer verschijnen.
Als uw rijk gekomen is, zijn pijn en tranen, honger en verdriet voorbij.
Allen: Goede God, wij loven U, goede God, wij danken U.

Priester: Vader, U hebt ons uitgenodigd om hier aan deze tafel te eten van het Brood,
het Lichaam van Christus, onze Heer; zo maakt U ons blij door de heilige Geest.
Wij bidden U: maak ons door dit Brood ook sterk,
en geef dat wij meer en meer gaan doen wat U van ons verwacht.

Denk, Heer, aan de paus Franciscus, aan onze bisschop Willem en aan alle andere bisschoppen.
Help iedereen die leerling van uw Zoon wil zijn: laat hen vrede en vreugde brengen aan alle mensen.

God, onze Vader, breng ons allen eenmaal thuis bij U en bij Christus, uw Zoon,
samen met Maria, zijn moeder, en met alle heiligen.
Dan zullen wij met Jezus Christus voor altijd bij U zijn.

Door Hem en met Hem en in Hem ....

Onze Vader ...

Vredeswens: Sjalom Chaverim (canon)

Sjalom chaverim, sjalom chaverim, sjalom, sjalom. Lehitrahoat, lehitrahoat, sjalom, sjalom.
(Vertaling: Vrede, vrienden, tot wij elkaar weer zien.)

Lam Gods ...

Communielied

Ik leef mijn leven hier van dag tot dag vaak in het grijs, soms in het zwart.
Ik verlang steeds meer naar een leven in kleur. Leven vol van vrede in mijn hart.

In de nacht, in de nacht, diep in het donker van de nacht
kwam het licht de wereld in, maakte God een nieuw begin,
toen in de nacht dat Jezus kwam.

In de nacht, in de nacht, diep in het donker van de nacht
raakt de waarheid mijn verhaal,
zorgt mijn Verlosser dat ik straal,
toen in de nacht dat Jezus kwam.

Hij geeft mijn leven kleur van dag tot dag. Hij is de bron van mijn bestaan.
Hij geeft leven, hij geeft zegen, In de zon en in de regen. Hij is God die altijd mee zal gaan.

In de nacht, in de nacht, diep in het donker van de nacht
kwam het licht de wereld in, maakte God een nieuw begin,
toen in de nacht dat Jezus kwam.

In de nacht, in de nacht, diep in het donker van de nacht
raakt de waarheid mijn verhaal,
zorgt mijn Verlosser dat ik straal,
toen in de nacht dat Jezus kwam.

Rond de schrijn

Hierna werd de schrijn in de linke beuk gezet en allen verzamelden zich rond de schrijn. Daar zongen wij:

Lebuinuslied

Lebinus een edel prince verheven zo is hi groot:
al om den kersten gelove zo deed hij wonder groot.

Refrein: End hi is waarlijk goed! O alreliefste Vader, staat ons bi in alre nood!

Uut Engeland is hi gekomen, al in dat duutse land;
al van den oversten Koning werd hi aldaar gezant - Refrein

Mit hem heeft hi genomen dat Nieuwe Testament,
en is daarheen getogen, daar hem heeft God gezent - Refrein

Goede leer heeft hi gegeven; zijn exempel was zeer groot;
daarna is hi gestorven, van dezer wereld dood - Refrein

Een kerke is hem gestichtet te Deventer in der stad,
al op die zelve stede, daar hi begraven was - Refrein

Zijn lichaam is verheven al op den hogen koor;
wie dat hem wil verzoeken die mag hem vinden daar - Refrein

O Deventer hoge veste! Hebt altoos goeden moed!
Lebinus, die heilige prince, staat u bi in alre nood - Refrein

Zegen en slot

Zegen en slot

Slotlied: ”Ga in vrede”

Ga in vrede, gaan we verder, Moed vertrouwen, God zelf gaat met ons mee.
Wie geduld heeft, die gaat niet alleen, In het spoor van Christus bouwen wij Zijn Rijk.

Refrein:
Met je droom, fantasie elke dag mens te zijn,
Trouw en vriendschap houdt ons gaande
Maak het waar aan elkaar.

Hoop en leven, alsmaar uitzien Ied’re morgen, licht en waarheid zoeken.
Laat je raken, wat je hart je zegt, Doe iets aan de wereld die om liefde vraagt. - Refrein

Met je droom, fantasie elke dag mens te zijn, Trouw en vriendschap houdt ons gaande
Maak het waar aan elkaar. Breng licht en zon, breng iets scheppends aan de aarde

En vriendschap nieuwe wegen naar elkaar. Maak het waar.
De wereld tonen dat je bouwen wilt met iedereen, Jij en ik, elke dag. - Refrein

En toen was er koffie ...

..., thee, broodjes, hapjes en limonade voor de kinderen ...

... en een vossenjacht

Nu ja, vossen ... eerder monniken, priesters, zusters en zo meer: