De maagd zal zwanger worden en een zoon baren ... Immanuel: God met ons

De engel in Matheus 1,23 en Jesaja 7,14b

4e parochiefeest 10 november 2013


Een bloemlezing van geloof en ontmoetingen!

Het was geweldig hoe we ons 4e parochiefeest op 10 november jl. hebben mogen vieren. Zoals onze parochiepatroon de H. Lebuinus vanuit Engeland erop uittrok om mensen te ontmoeten, zo trokken ook vele parochianen vanuit alle Lebuinuswindstreken er deze zondag op uit om elkaar te ontmoeten.

Tot de laatste bank was de Joannes Vianneykerk gevuld toen de schrijn van de H. Lebuinus werd binnengedragen en de eucharistieviering feestelijk werd ingeluid door de mooie zang van het Lebuinuskoor.

Ook het prachtige en ontroerende Lebuinus-bloemencorso, waaraan de bloemengroepen van alle locaties een bijdrage leverden, droeg bij aan een warme en hartelijke verbondenheid in vele ontmoetingen. Met koffie, een hapje en drankje kon nog lang nagepraat worden en was er volop gelegenheid om het oude bestuur dat afscheid nam te bedanken en om met het nieuwe bestuur kennis te maken.

Moge deze dag ons inspireren en  bemoedigen om in de voetsporen van de H. Lebuinus de Blijde Boodschap van Jezus ook in onze tijd te laten klinken en het licht van Gods liefde en barmhartigheid brandend en zichtbaar te houden in onze dienstbaarheid aan de parochie, aan onze 12 geloofsgemeenschappen en aan de wereld waarin we leven.Moge we het vuur van onze verbondenheid weten te versterken en met vertrouwen de toekomst verder tegemoet gaan.
Met Gods zegen en alle goeds! pastoor Joachim Skiba

terugblik door Frans Gieles

Het 4e parochiefeest werd door zo’n 460 mensen bijgewoond. 
Op het altaar prijkten bloemstukken uit elk van de twaalf kerken, vele met een thema en een tekst erbij. Een indrukwekkende stoet kwam de kerk binnen met de schrijn van Lebuinus, gedragen door sterke acolieten en omgeven door misdienaars uit allerlei kerken. Het Lebuinuskoor  stond al opgesteld en zong vooraf enkele liederen: het Caeciliakoor uit de locatie Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen Wijhe, Voce Magna uit Nicolaas Lettele, aangevuld met enkele zangers uit Willibrord Boskamp.

In de lezingen sprak eerst de profeet Jeremia, die het soms ook even niet zo zag zitten; daarna de apostel Paulus: ‘De Heer zal u sterken en behoeden, gevolgd door de Heer zelf in het evangelie van Lucas: ‘Houd je lampen brandend’   Hierop ging pastoor Skiba in bij zijn overdenking voor een muisstille kerk.  Er is dit jaar veel veranderd, zei hij, eerst verwijzend naar onze nieuwe paus Franciscus, die het belang van de plaatselijke gemeenschap benadrukt.  De kerk is er een van mensen, niet van stenen, zegt de paus. Kom desnoods bij elkaar in een gehuurde garage. De pastoor wond er geen doekjes om: er zijn grote financiële  tekorten in de parochie. Als we zo doorgaan, hebben we over tien jaar geen enkele reserve meer. Sluit de aartsbisschop kerken?  Nee, dit laat hij over aan de parochiebesturen, die hier een zware taak aan hebben. Eigenlijk, zo zegt ook de bisschop, zijn het de  afwezigen die kerken sluiten. Hoe krijgen we de kerken weer vol? Door dit expliciet niet te willen, aldus pastoor Skiba. Dat zou een verleiding zijn. Daar gaat het niet om. Het gaat erom God te beminnen en de naaste als onszelf, en van daaruit desgewenst bij elkaar te komen. Geloven is geven.

De voorbeden werden uitgesproken door een jongere en oudere parochiaan.  Een grote stoet misdienaars en acolieten bracht de offergaven naar het altaar voor de eucharistie. Na de communie werd het aloude Lebuinuslied gezongen staande rond de Lebuinusschrijn.

Daarna bedankte pastoor Skiba het vorige parochiebestuur met bloemen. Een langdurig applaus volgde.
Vervolgens werd ook het nieuwe parochiebestuur naar voren geroepen, voorgesteld en voorzien van een zegenwens. Na de viering ontstond er een gezellige file bij de koffietafels. Met een aanvullend hapje en drankje kon iedereen het oude en het nieuwe bestuur de hand schudden en spreken.

Dank aan iedereen die meegeholpen heeft er weer een goed en mooi Lebuinus parochiefeest van te maken.