De maagd zal zwanger worden en een zoon baren ... Immanuel: God met ons

De engel in Matheus 1,23 en Jesaja 7,14b

Bijeenkomst over de eindadviezen

Verslag van de bijeenkomst op 28 mei 2015 voor LR en PG, PCI bestuurders en Herberg van Ars betrokkenen

Op 28 mei is er een bijeenkomst geweest in de Bron in Olst voor LR en PG, voor PCI bestuurders en Herberg van Ars betrokkenen. Deze bijeenkomst is gepland om verslag te doen aan de lokale bestuurders over het vervolg van de herstructurering.

Verslag van het proces en eindadviezen

In een overvolle zaal wordt na de opening verslag gedaan van het proces tot nu toe. Er zijn veel commissies en werkgroepen ingesteld, die vervolgens allemaal verslag van hun bevindingen hebben gedaan en met adviezen aan het bestuur hebben afgesloten. In Eindadviezen en voorgenomen besluiten.pdf is een samenvatting te lezen met in de linker kolom de adviezen en in de rechterkolom hoe bestuur en of het pastoraal team er mee om willen gaan. Daarnaast zijn er ook de reacties van de klankbordgroep verwerkt in het stuk, deze heeft in de week voorafgaand aan deze bijeenkomst gereageerd. Tijdens de presentatie worden er kritische vragen gesteld naar achtergronden bij keuzes en redenen van de vervolgstappen, maar er wordt ook positief gereageerd. Unaniem is men van mening dat er geweldig hard is gewerkt door de adviescommissies.

Actie Kerkbalans

Kort wordt er stil gestaan bij de actie Kerkbalans, toch wel een graadmeter. Er is een terugloop van ongeveer 15 %. De landelijke tendens van een terugloop van 5% wordt door ons dus met 10% overschreden. We zijn, zoals al eerder aangegeven, in onze rekenmodellen uit gegaan van een slechter scenario en zijn daarom blij dat dat niet is uitgekomen. Het betekent niet dat we op onze lauweren kunnen rusten, maar dat we actief aan de slag moeten en kunnen om mensen weer actief en enthousiast te maken in de hoop en verwachting ook meer financiële armslag te krijgen.

Pastorale plannen

Na de pauze, vertelt Leo Geurts over de pastorale plannen die gerelateerd zijn aan de veranderingen. Vernieuwende activiteiten zullen er zijn naast het gewone werk. De extra tijd zal vrij komen doordat er minder geloofscentra te bedienen zijn. Twee jaar geleden hebben we het jaar van het geloof gevoerd. De paus heeft het komende jaar uitgeroepen tot het jaar van barmhartigheid. Rond dit thema zullen er activiteiten worden ontwikkeld. Zie:
Overzicht van pastorale activiteiten in 2015 en 2016.pdf

Vertrek pastoor Skiba

Per 1 okt gaat pastoor Skiba weg vanaf dan is de vicaris Cornelissen waarnemend pastoor. Hij zal op zondag en woensdag beschikbaar zijn voor de Heilige Lebuinus Parochie en daarnaast zal hij aanwezig zijn bij de vergaderingen van het pastoraal team en het bestuur.

Dank en startbijeenkomst

Op 29 aug. is er een dank en startbijeenkomst waarbij er in de namiddag een viering zal zijn en het programma loopt in de avond door. Iedereen is alvast met partner uitgenodigd, maar een definitieve uitnodiging zal nog komen.
Alle parochianen worden opgeroepen om zich bekend te maken als ze, in welke vorm dan ook, willen meedoen in allerlei activiteiten, dat kan ook het een coördinerende functie zijn. Melden mag bij het pastoraal team, het bestuur of bij het parochiesecretariaat.


Zie ook de volgende documenten: