De maagd zal zwanger worden en een zoon baren ... Immanuel: God met ons

De engel in Matheus 1,23 en Jesaja 7,14b

De coordinatie van het geloofscentrum De Broederen Deventer

Algemeen 

De Heilige lebuinus Parochie telt vijf geloofscentra waar liturgie wordt gevierd; de Broederen Deventer, H. Nicolaas Schalkhaar, H. Willibrord Boskamp, H. Nicolaas Lettele en Engelbert (H. Willibrordus Boerhaar/ OLV Onbevlekt Ontvangen Wijhe).

Het bestuur van De Broederen

Er zijn drie personen als coördinator aangesteld om, samen met alle andere vrijwilligers, te zorgen dat de dagelijkse gang van zaken goed verloopt.

De coördinatoren zijn op voordracht door het parochiebestuur benoemd voor een periode van vier jaar. Hun mandaat, taken en verantwoordelijkheden zijn door het parochiebestuur nauwkeurig vastgelegd.

Voor ons geloofscentrum, De Broederen, zijn de volgende personen als coördinatoren benoemd:

Coördinator Beheer en Onderhoud Gebouwen:

Ger Strijker. Tel 06 23951420 en mailadres: ger.strijker@gmail.com.

De coördinator is belast met de coördinatie van alle activiteiten binnen het geloofscentrum, die noodzakelijk zijn om de gebouwen en daarbij behorende inventarissen te beheren en in goede staat te houden.

Coördinator Beheer Administratie en Budget:

Marga Veenstra-Dijk; tel. 0570612786 ; mail: < margaveenstradijk67@home.nl >

De coördinator is belast met de coördinatie van alle activiteiten binnen het geloofscentrum inzake het bijhouden van de financiële administratie, de ledenadministratie, kerkbalansadministratie alsmede de daarmee samenhangende zaken zoals het budgetbeheer, het lokale secretariaat, de actie kerkbalans en de distributie van ’t Zout.

Coördinator Pastoraat:

Ben Schotgerrits - tel. 0645752587;mail: ab.schotgerrits@home.nl

De coördinator is belast met de dagelijkse coördinatie van alle pastorale activiteiten die in of vanuit het geloofscentrum georganiseerd worden (liturgie, categese, diaconie, gemeenschapsopbouw et cetera).

De drie coördinatoren zijn aan elkaar gelijkwaardig en hebben onderling periodiek informeel overleg  over de afstemming van de activiteiten. Dit op basis van ieders eigen verantwoordelijkheid.

Wilt u nog eens uitgebreid nalezen hoe de nieuwe structuur eruit ziet dan kunt u deze vinden op de website van de H. Lebuinusparochie (www.heiligelebuinus.nl).